Vad har du gjort på fritids idag?

Av – Maria Levin

Om lekens komplexa verklighet och att det finns mycket kunskap och många färdigeter att få och träna i fritidshemmets verksamhet.

-”Vad har du gjort på fritids idag?” frågar du när du hämtar ditt barn. ”Bara lekt” svarar barnet.

Bakom detta svar finns förstås en komplex verklighet. Jag som lekexpert och fritidspedagog vet att barnet i leken tränat sin kognitiva, emotionella och sociala förmåga. Att barnet antagligen också har tränat sig på exempelvis turtagning, ömsesidighet, samförstånd, att läsa av andra barn och på att lyssna.

Jag som lekexpert och fritidspedagog vet att barnet i leken tränat sin kognitiva, emotionella och sociala förmåga.

”Bara lekt” kan även innebära att barnet fått fördjupade kunskaper i matematik, språk, samhällskunskap, samarbete, naturkunskap och skapa gruppkänsla – eftersom barnet har deltagit i en skogsutflykt då barnen samtalat om, benämnt och fysiskt testat vilka träd är bäst att klättra i och sedan reflekterat över varför. Därtill kommer kunskap om allemansrätten, om eld, namn på insekter, blommor och fåglar ”på köpet”.

Lek är något som barn använder för att lära sig saker. Genom att träda in i lekens värld skapar barnet mening och förståelse i sin verklighet.

I leken sker ett informellt lärande – ett lärande som är svårt att sätta ord på och ringa in men som ger barnet fördjupade kunskaper som en biprodukt . Ett lärande vi inte riktigt kan mäta. Det lärande som äger rum på andra platser än i skolbänken.

Tänk vad fritidshemmen ligger i framkant av det som ofta förespråkas i vårt samhälle och modernt lärande!

Som att: utgå från barnens intressen och deras engagemang, att väcka intresse genom lustfyllda former och då ha leken som en fantastisk resurs, träna samarbetsförmåga och flexibilitet, arbeta tematiskt, ha värdegrunden i fokus och ständigt diskutera normer, ett upplevelsebaserat lärande och uppmuntra nytänkande och reflektion.

Genom fritidspedagogik och vistelse på fritidshem ges våra barn goda förutsättningar och stadig grogrund för att klara av samhällets ökade krav på just dessa förmågor.

Varje dag utvecklas våra barns sociala kompetenser och förmågor att hantera konflikter. Varje dag möts våra barn i sin egen verklighet. Varje dag fungerar deras erfarenheter och intressen som utgångspunkt. Varje dag ses och bekräftas våra barn utifrån vad de är och inte utifrån vad de presterar. Varje dag sker detta, på fritidshemmet.

Fritidspedagogerna har genom sin högskoleutbildning fått viktiga verktyg och fördjupade kunskaper inom pedagogik, metodik, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och praktiska ämnen.

De har i verksamheten en unik helhetssyn på våra barn, tät föräldrakontakt och inte minst en nära kontakt med barnen.

De lyssnar till och pratar med våra barn.

De förhåller sig på ett professionellt sätt till barnens tankar och hjälper dem att utvecklas till goda världsmedborgare.

De ger våra barn värdefull vuxentid när deras föräldrar inte har möjlighet.

Fritidspedagogerna blir således barnens professionella ”handledare”, närvarande observatörer, som hjälper till vid behov men samtidigt håller en viss distans så att de så lite som möjligt stör barnens värdefulla samspel.

Trots detta har lärandet på fritidshem har lägre status än det formella lärandet, där barnen lär sig mot kunskapsmål och bedöms för sina kognitiva prestationer. Trots detta vistas barnen under fritidshems-tid i allt större barngrupper. Trots detta dras det in på fritidshemmens budget och trots det är det för få utbildad personal i barngrupperna.

Fritidshemmens verksamhet och personal behöver få de förutsättningar och de resurser de behöver för att lyckas ge varje barn det de har rätt till att få och som de så väl behöver.

Hur ska vi, som föräldrar och personal tillsammans, få politiker och huvudmän att förstå, tycka och inse hur viktigt fritidshemmets verksamhet är för våra barn och börja fördela resurserna lika och inte i förmån till skolan?

Jag är själv förälder och arbetar som fritidspedagog här i Lidingö stad. Mina barn har fantastiska pedagoger och personal kring sig under dagarna när jag inte kan vara med dem, vilket jag är djupt tacksam för. Men, jag är också frustrerad och kan känna sorg inför att deras och mitt uppdrag inte är förenligt med de resurser vi på fritidshemmen tilldelas.

Till alla politiker och beslutfattare gå ut i verksamheten för att få en egen uppfattning och inblick i den, trots bristande resurser, fantastiska verksamhet som bedrivs med hjälp av engagerad och hängiven personal.

/Maria Levin

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*