Transkribering av interpellationen

Riksdagens protokoll

Jan Björklund (FP)

Fru Talman,

Mikael Damberg har frågat mig om jag är beredd att ompröva mitt ställningstagande och starta arbetet med legitimation också för fritidspedagoger.

Den första juli i år infördes ett system med legitimation för lärare och förskollärare. Det är en stor reform som regeringen bedömmer behövs som ett led i att höja undervisningskvalité och att öka måluppfyllelse.

Reformen syftar till att stärka och lyfta fram lärares och förskollärares ansvar för det viktiga samhällsuppdraget att undervisa elever och barn.

Fritidshemmet är inte en skolform utan en kompletterande verksamhet till skolan. Därmed så fyller fritidshemmet en viktig roll. Det innebär dock inte per automatik att samma prioriteringar och behov av insatser för att stärka kvaliten behövs i fritidshem som skola. Det
finns ingen läroplan och inga kunskapsmål som är specifika för fritidshemmen.

Lärarlegitimationen omfattar inte fritidspedagoger helt enkelt därför att lärarlegitimationen är avsedd för lärare. Fritdispedagoger är liksom många andra yrkeskatergorier viktiga i skolan arbete. Men fritidspedagoger är inte lärare. Fritidspedagoger har naturligtvis en viktig funktion att fylla i fritidshemmen, så viktig att det finns en särksild bestämmelse i
skolförordningarna där detta anges. För att stärka det pedagogiska uppdraget i fritidshemmen har regeringen infört en särskild utbildningsinriktning mot arbete i fritidshem inom grundlärarutbildningen som nu drar igång.

Den som får en examen som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem kan efter ansökan till statens skolverk få en lärarlegitimation och dels bli behörig att undervisa i fritidshemmet dels i vissa ämnen och årskurser i grundskolan.

Det innebär att dessa lärare får en bred behörighet och blir användbara för undervisning både i fritidshemmet och i skolan. Fritidspedagoger med en äldre examen som enbart är inriktad mot fritidshem ges från och med nästa år möjlighet att gå en kompletterande
utbildning inom lärarlyftet II. Utbildningen kommer precis som den nya grundlärarutbildningen att vara behörighetsgivande och leda till lärarlegitimation.

Som framgår så har regeringen vidtagit flera åtgärder för att stärka både fritidshemmetsroll att komplettera skolan och fritidspedagogernas möjligheter att vidareutbilda sig för att kunna få legitimation och därmed självstädnigt få bedriva och ansvara för viss undervisning.
och det finns inga planer för dagen att ompröva detta regelverk.

Mikael Damberg (S)

Tack fru Talman för ordet och tack Statsrådet för ett väldigt tydligt svar. Det är inte varje gång man får ett tydligt svar på sina interpellationer men den här gången fick vi det.

Utbildningsministern ser inte någon anledning till att se över möjligheten till legitimation också för fritidspedagoger.Det är ett tydligt negativt besked för alla fritidspedagoger runt om
som nu vet att de nu inte har något att förvänta sig av den borgerliga regeringen.

Jag vill säga att det här är ingen ny fråga den var ju uppe till diskussion redan när riksdagen fattade beslut om legitimation för lärare och förskollärare. Då var vi socialdemokrater tydliga med att vi såg det här som ett viktigt första steg.

Vi välkomnade verkligen legitimation av lärare och förskollärare men vi sa samtidigt att man borde ta ytterligare steg för att se till att fler grupper kvalitetsäkras annat än dem som nu fanns med i legitimationssystemet och vi pekade särsklit fram fritidspedagogerna.
Vi ville att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om hur fritidspedagogernas status kan höjas och deras yrkesutövning kvalitetssäkras.

Vi fick ingen majoritet för det här i Sveriges riksdag då och noterar att utbildningsministern fortfarande inte ser några motiv för att höja kvalitén på den här verksamheten och kvalitetsäkra den. Jag tror att det är ett misstag. Jan Björklund skriver så här i sitt
svar: “Fritidshemmen är inte en skolform utan en kompletterande verksamhet till skolan. Därmed fyller den en viktig roll det innebär dock inte per automatik att samma prioriteringar och behov av insatser för att stärka kvalitén behövs i fritidshem som i skola. Det finns
ingen läroplan och inga kunskapsmål som är specifika för fritidshemmen.”

Nej, läroplanen är ju gemensam för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmens verksamhet. Att de ska jobba för ökad måluppfyllnad. Jag ser fritidshemmen som en otroligt viktig del för att grundskolan ska klara sin måluppfyllelse.

Det är en lägre andel som når målen i grundskolan. De senaste fem åren i rad har vi haft en allt större andel som inte har behörighet till något nationellt program på gymnasieskolan. Vi kan se att de här barnen som inte når målen skulle ha behov av en
kvalitetsäkrad pedagogisk verksamhet i skolan under hela dagen.

Fritidshemmen kanske inte uppfattas som den största politiska frågan i debatten, men man ska veta att det är väldigt många som berörs av fritidshemmen. Barnantalet i fritidshemmen har tredubblats sen 1990. Idag går fyra av fem barn i åldern sex till nio år på fritids och efterfrågan fortsätter att öka.

Jag menar att genom att säkra och höja kvaliten i fritidshemmen så kan måluppfyllelse också i grundskolan höjas.

Det är här jag inte förstår varför statsrådet inte ser möjligheter med att jobba med en kvalitetsäkring också av fritidshemmen för att nå målen i skolan.För faktum är att eleverna som går i förskoleklass, om man tittar på sexåringarna som går i förskoleklassen. De går kanske tre timmar per dag i skolan med en lärare som är ansvarig. Sen går man över vid lunch och så är man på fritidshemmet resten av dagen, kanske mer än tre timmar, innan föräldrana kommer och hämtar barnen på eftermiddagen.

Varför inte se till att dessa fyra, fem eller sex timmar som de befinner sig i skolan, i en pedagogisk verksamhet, varför ska man inte se till att kvalitetsäkra den på bästa möjliga sätt så att man stimulerar barnens utveckling med högkvalitativ pedagogisk verksamhet?

Varför är det viktigt att kvalitetsäkra en femårings hela dag i förskolan men bara halva dan i skolan för en sexåring som går på fritdishemmen?

Det är här jag tycker regeringen går in i ett bakvänt resonemang som hindrar en kvalitativ utveckling som gör att fler barn når målen i skolan

Jabar Amin (MP)

Fru Talman, för två veckor sedan ställde jag här i kammaren en fråga till utbildningsministern Jan Björklund. Jag undrade om han kan se över legitimationsreglerna så att även fritidspedagoger ska omfattas av lärarlegitimation. Då svarade utbildningsministern att fritidspedagoger är fritidspedagoger och lärare är lärare.

Olika saker med olika utblidning och att fritidspedagoger därför inte ska omfattas av lärarlegitimation.Men enligt skollagen är fritidshemmen en del av skolväsendet och därför
benämns verksamheten också som undervisning som endast de med lärarlegitimation får ansvara för. Alltså inte dem som är utbildade för verksamheten nämligen fitidspedagogerna.

Därför så ser vi här idag att tusentals välutbildade och erfarna fritidspedagoger som inte längre får lov att ansvara för verksamheten de är utbildade för. En verksamhet som är viktig i skolan och viktig för eleverna.

Jag tycker det är mycket beklagligt att regeringen har förpassat fritidspedagogerna till denna obekväma sits. Det tycks som om att utbildningsministern inte ser legitimationen som ett sätt att säkra kvalitén i verksamheten utan som ett sätt att visa att lärare fått utbildning i att sätta betyg. Eftersom betyg inte sätts i undervisning som ska ske i fritidshemmen behöver tydligen sålunda verksamheten inte kvalitetsäkras, tycks regeringen resonera. Därför behövs ingen legitimation säger regeringen.

Jag menar att genom beröva fritidspedagogerna rätten att ansvara för och leda verksamheten i fritidshemmen så riskerar vi att sänka kvalitén i fritidshemmen och därmed drabbar det våra barn.

Nyss lämnade utbildningsministern ett klart och tydligt besked till Mikael Damberg där han säger att nej, fritidspedgogerna ska inte omfattas av det förändrade regelverket och jag kommer inte förändra regelverket.

Med det som bakgrund så undrar jag om utbildningsministern är beredd till någonting annat. Att se till att fritidspedagogerna även framöver får möjligheten att ansvara för och leda verksamheten inom fritidsverksamheten.

Jan Björklund (FP)

Fru talman,

Interpellanten beskriver att fritidshemmen är viktiga. Jag håller med fullt ut. De är mycket viktiga. Jag antar att interpellanten har det, jag har det definitivt, förutom erfarenhet som utbildningspolitiker också som förälder. Och fritidshemmen är viktiga.

Interpellanten beskriver att fritidspedagogerna är viktiga. Ja, jag håller med fullt ut. Frågan nu är inte om det är viktigt eller inte för det är mycket som är viktigt i skolan. Utan frågan är om denna yrkesgrupp ska legitimeras som lärare eller inte.

Det är det som är interpellationen. Då kan jag också säga att SYO konsulenterna är också jätteviktiga i skolan de omfattas inte heller av lärarlegitimationen. Är de oviktiga för det? För att de inte omfattas av lärarlegitimationen?

Skolkuratorn omfattas inte av lärarlegitimationen en otroligt viktig personal i skolan. Frågan om lärarlegitimation eller inte kan inte vara så att alla yrkesgrupper som är viktiga i skolan ska få lärarlegitimation, bara för att de är viktiga. För alla yrkesgrupper är viktiga.
Så det räcker inte som argument att här är en yrkesgrupp som är viktig, låt oss ge dem lärarlegitimation utan frågan är, är de lärare? Och det är vår uppfattning att de inte är.

Jag noterar att det fanns faktiskt ett förslag när riksdagen tog ställning till legitimation, så fanns det ett förslag här i kammaren att fritidspedagogerna skulle få bli legitimerade, det las av miljöpartiet. Mikael Damberg röstade nej, Socialdemokraterna röstade nej. Man röstade på regeringens förslag. Sedan skriver man att det skulle höja statusen för fritidspedagoger, precis det vi gör med en ny utbildning där man både blir lärare och
fritidspedagog. Precis det vi gör och man kan väl tycka något annat då.

Men Mikael Damberg röstade nej till att fritidspedagoerna skulle legitimeras vid det tillfället.
Nu är det en viss opinionsstorm då fladdrar Socialdemokraterna, varje kvartal, även i denna fråga. Då orkar man inte stå emot. Eller är det så att Mikael Damberg står fast vid det han röstade att fritidspedagoger ska inte legitimeras.

För det kan vara så att Mikael Damberg står här i talarstolen och försöker nu låta som om han tycker att fritdispedagoger ska legitimeras. Därför att opinionen finns där ute. Men egentligen var det inte riktigt det han sa, om man lyssnar noga, att fritidshem var
viktiga.

Så det är ett intressant klargörande har Mikael Damberg ändrat sig och vad är det i såfall som har ändrat sig på dessa två år sedan vi röstade om frågan?

Mikael Damberg (S)

Fru talman,
Jag noterar att skolministern när han känner sig pressad ofta tar till ännu högre tonläge. Det blir inte bättre argumentation för det.

Jag sa att vi hade reservationer när den här frågan behandlades i riksdagen. Jag sa att vi stödde regeringens förslag om lärarlegitimation men att vi ville att regeringen skulle återkomma med ett förslag som kvalitetsäkrar fritidsverksamheten kanske i form av en egen legitimation för fritidspedagogerna, eftersom det inte var samma sak som lärarlegitimation.

Vi hade en sådan reservation som vi röstade på som vi reserverade oss för som var tydlig i den här frågan. Medans jag blir ganska upprörd när man diskuterar att statusen för
fritidspedagoger höjs. Har du träffat någon fritidspedagog just nu som säger att statusen just nu under regeringens politik höjs för fritidshemmen och fritidspedagogerna?

Det är ju inte riktigt med sanningen överrensstämmande. De känner att de är helt bortprioriterade. Ska vi vara ärliga mot varandra kan man säga att den här verksamheten har levt en ganska tuff tillvaro under en lång tid, eller hur? Barngrupperna har växt och det har varit en diskussion kring kvaliten under en lång rad år där Skolverket har påtalat flera gånger att kvaliten börjar bli så lidande nu att det här inte är en riktigt så pedagogisk verksamhet som det skulle behöva vara.

Om vi har den diskussionen och så ställer jag en fråga här nu, är regeringen beredd att ta nästa steg? Som vi skrev i vår reservation att det behövs lärarlegitimation var bara första steget, vi behöver titta på fler grupper som kvalitetsäkras. Det var det vi skrev i vår
reservation. Vi är beredda att ta ett steg nu för att titta på fritidspedagogerna, därför att deras verksamhet är så viktig för de barn som i dag inte klarar skolan.

Då tror jag att skolministern måste fundera genom sin argumentation i övrigt. Man kan inte både säga att den är viktig och sedan säga att vi behöver inte kvalitetsäkra den.

Antingen behöver vi kvalitetsäkra verksamheten därför att den är viktig och de här yrkeskategorierna har kunskaper som är viktiga för skolans måluppfyllelser också. Då är det en helt annan argumentation och då förstår inte jag varför skolministern måste vara så tydlig med att säga, nej regeringens regelverk är briljant. Vi gör inga förändringar i regelverket nu när verksamheten faktiskt har väldiga kvalitetsproblem och där tendensen är nedåtgående.

Jag tar gärna en diskussion kring Socialdemokratisk politik på det här området för jag skäms inte över att vi ville ta ett steg med lärarlegitimationen och ytterligare steg för andrakategorier som behöver kvalitetsäkras.

Men frågan återstår ju, vad är det som skiljer barnen när de är fem, sex och sju år? Vad är det som gör att vi vill kvalitetssäkra verksamheten ordentligt för barnen hela dagen i förskolan, medans vi inte vill göra det i förskoleklassen och för de små barnen i skolan?

För de går inte så många timmar per dag under lärarledd undervisning. Resten av dagen är ju faktiskt på fritidshemmen och då är det oerhört viktigt att den kvaliten hålls för att klara alla barnen i skolan.

Så jag vill återupprepa min fråga till skolministern, är du verkligen inte beredd att ta ytterligare initiativ för att kvalitetssäkra verksamheten, se över om man ska jobba med en legitimation också för fritidspedagoger? Är inte det ett naturligt steg på vägen om vi vill
kvalitetsäkra verksamheten under hela dagen för svenska skolelever när de är riktigt små?

Jabar Amin (MP)

Tack fru talman,

Integrationsministerns argumentation haltade en hel del. Han tog SYO konsulenter som exempel. Men SYO konsulen förlorar inte rätten att ansvara och leda den verksamhet som de har ansvaret för och lett.

Regeringen berövar nu en stor grupp fritidspedagoger rätten att ansvara för och leda verksamhet de har lett i decennier. Detta är en stor förändring som inte drabbar de andra grupperna. Så frågan som utbildningsministern undvek att svara på, om det är så nu att du inte vill ge dem lärarlegitimation. Är regeringen beredd att se över regelverket, så att de får ansvara för och leda verksamheten? Det hoppas jag ministern kan svara på, den frågan.

Tack.

Jan Björklund (FP)

Fru talman,

Det ställs många frågor av olika karaktär nu och jag är bara beredd att ge ett tydligt besked på själva interpellationen.

Är jag beredd att kvalitetsäkra fritidshemmen mer, ja det är jag, men på många olika sätt naturligtvis. Men det betyder ju inte legitimation nödvändigtvis. Så när det gäller att ge fritidspedagoger lärarlegitimation så är det min uppfattning att lärarlegitimation är avsedd för lärare, förskollärarlegitimationen är avsedd för förskollärare.

Det finns många andra yrkesgrupper som också är viktiga. Då säger Mikael Damberg såhär, men den måste ju kvalitetsäkras den här verksamheten, alltså måste man ha legitimation, men då säger jag, men studie och yrkesvägledning ska väl också kvalitetsäkras?

Skolkuratorns verksamhet måste ju också kvalitetsäkras, ska de också ha lärarlegitimation? Det är ju så att Damberg hör nu att det finns en opinion där ute bland
de fackligt organiserade fritidspedagogerna och så svänger han. Han röstade emot det här förslaget när det fanns här i kammaren men nu är han för.

Han kunde ju röstat på Jabar Amins förslag då för ett par år sedan. Det fanns ett förslag, så Jabar Amins linje är konsekvent, Damberg fladdrar med opinionen.

Men jag är beredd att naturligtvis vidta ytterligare åtgärder för att kvalitetsäkra fritidshemmen för jag är också bekymmrad över t.ex stora barngrupper, men det är ju inte legitimation som nödvändigvis är instrumentet för det? Det är ju andra åtgärder. Men jag är bekymrad över kvaliten på fritidshemmen. Men lärarlegitimationen är avsedd för lärare, låt oss diskutera andra åtgärder för fritidshemmen och jag är inte främmande för att diskutera andra typer av åtgärder.

Men just legitimationsinstrumentet här, är inte rätt i det här sammanhanget. Det var vi överrens om Mikael Damberg och jag när vi röstade i riksdagen och sedan hade han någon annan reservation. Men det fanns ett förslag i kammaren att man skulle ha legitimation för fritidspedagoger och det röstade inte Mikael Damberg på för två år sedan.

Det är okej att man ändrar sig, man får ändra sig. Jag bara undrar vad det är det verkligen
som ändrat sig mer än att det uppstått ett opinionstryck. Finns det någon annan förändring som skett på de här två åren? Mikael Damberg, berätta gärna det.

Mikael Damberg (S)

Jag hoppas skolministern läste vår reservation förra gången när vi behandlade det här i kammaren. När vi behandlade frågan om lärarlegitimation och legitimation för förskollärare. För då sa vi regeringen har uppenbarlgien inte tagit med fritidshemspersonalen.

Man hade inte gjort det då. Ska vi rösta emot legitimationen för förskollärare och lärare? Nej det gör vi inte, för vi tycker att det är en så viktig reform att vi kvalitetsäkrar verksamheten i skolan och kvalitén på lärarna. Vi skrev att det här var bara första steget. Det krävs ytterligare steg, vi nämnde SÄRSKILT fritidspedagogerna som ett område för kvalitetsäkring.

Beskyll mig gärna för att ändra uppfattning om jag har ändrat uppfattning men det var exakt så det gick till och det är därför vi står här idag. Vi ser nu en diskussion som inte bara handlar om legitimationsfrågan, även om den är viktig och det är beklagligt att den här regeringen att den del av personalen som jobbar med barnen nästan mer än lärarna på dagen under hela skoldagen när barnen är små, där ska vi inte jobba med legitimation.

För det tycker inte skolministern är viktigt. Man kan ju ha en legitimation för fritidspedagoger. Det är fullt möjligt att utforma en sådan legitimationslösning. Men skolminsitern har inget intresse av detta och då säger han; men vi kan kanske tänka oss någon annan kvalitetsäkrande åtgärd.

Men då har Jabar Amin en fråga som handlar om huruvida de ska leda arbetet eller inte, där blir inget svar på den frågan heller. Så har vi en diskussion och jag har haft den flera gånger med skolministern om kvalitetsäkringen av fritidsverksamheten i allmänhet, en större diskussionen om status och så.

Där kan jag väl säga att skolministern inte bidragit till att höja statusen för fritidspedagoger. Den allmänna bilden är ju att de är inte lärare så därför är de inte lika viktiga. Det är ju den bilden som skolministern har spridit om fritidspedagogernas arbete. Den här bilden som en del fritidspedagoger har att en del tror att deras huvudsakliga ansvarsområde är att organisera kön till pingisbordet.

Har man en sån bild av att fritidspedagogerna inte är viktiga för det pedagogiska arbetet och för utvecklingen socialt för de här barnen bearbeta mobbing då blir det en diskussion om att några står över andra och det är det man skulle kunna undvika genom att ge ett tydligt besked på den här interpellationen. Tyvärr lämnades fel tydligt besked.

Jan Björklund (FP)

Fru talman,

Man behöver inte skämmas Mikael Damberg bara för att man byter åsikt. Det är helt okej att göra. Det är bara det att jag förstår inte om man nu tycker att om man nu kommer fram till idag, “kolla, barnen är mer på fritids än vad de är i skolsalen” vilket naturligtvis många barn är de första åren “därför borde fritidspedagoger bli legitimerade”, så säger Mikael Damberg.

Men då är frågan, så var det för två år sedan också. Barnen var faktiskt mer på fritids då också. Men då röstade Damberg nej. Jag tyckte Damberg hade rätt. Alltså vi måste höja kvalitén på de svenska fritidshemmen, vi är helt överrens om detta.

I den nya lärarutbildningen som vi nu inför så blir ju också de som går den fritidspedagogiska inriktningen legitimerade och de får också rätt att undervisa i ett antal ämnen på lågstadiet. Jag tycker det är rätt tänkt. Man blir ännu mycket mer integrerad.

De som har en äldre fritidspedagogutbildning de ges ju nu stora fortbildningsmöjligheter och det är inte speciellt mycket man måste läsa in för att bli behörig för att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne på lågstadiet. Det är inte speciellt många poäng. Alla får möjligheten i lärarlyftet II. Då kan man bli legitimerad och betraktad som lärare.

Men det vi röstade nej till Mikael Damberg, nämligen Jabar Amins yrkande för två år sedan, det tyckte jag vi hade rätt då. Jag törs säga trots att det blåser lite där ute så törs jag säga idag att vi hade rätt. Vi behöver inte ändra oss. Sen så när det gäller andra åtgärder för att kvalitetsäkra fritidshemmen så är jag helt beredd att diskutera det. Nu var jag fokuserad på att diskutera den frågan som interpellationen handlade om nämligen om fritidspedagoger skulle bli legitimerade eller inte.

Det är ju inte ett nytt besked jag ger idag utan det har vi sagt hela tiden. Till och med när vi röstade gemensamt här för två år sedan, det är att lärare och förskollärare blir legitimerade. Jag är helt beredd att diskutera andra åtgärder för att höja kvaliten på fritidshem.

Fritidshemmen är viktiga, fritidspedagogerna gör viktiga insatser men lärarlegitimationen är till för lärare och fritidspedagoger gör viktiga insatser men de är inte lärare och det är därför de ej omfattas av lärarlegitimation.

Tack

Transkriberat av
Micke Andersson
Fritidspedagogik.se

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

4 Kommentarer

 1. Så viktigt det är att fråga om rätt saker… Jag håller med Björklund i att vi fp inte är lärare, så lärarleg behövs inte, men fp-leg vill han inte svara på, eftersom frågan inte är ställd så… Det pratas om kvalitetssäkrande arbetet på fritidshemmen. Det vill vi SE, inte bara höra prat. Och så lärarlyftet 2. Det vill vi inte höra om igen! Trött! Nu öppnar fritids. Over and out!

 2. Interpellationen handlar ju främst om legitimation för fritidspedagoger och det svarar han på gladeligen för han har ju “lärar-ordet” att hänga upp sig på.

  Det är snarare det Herr Björklund så övertydligt undviker att svara på som är intressant. Jabar Amin frågar högt och tydligt två gånger om det inte vore en idé att ändra behörighetsförordningen och då “svarar” Björklund med att a: börja vifta med armarna och gasta om hur Damberg och Socialdemokraterna vänder kappan efter vinden eller b: tramsa om andra yrkeskategorier.

  Gör han inte bort sig lite..?

 3. Intressant att läsa. Om fritidspedagoger ska komplettera sin utbildning för att bli mer integrerade i skolan skulle jag gärna ha ett tydligt svar på vad och hur det ska gå tillväga.Vad behöver kompletteras? Fritidspedagoger gör ett viktigt jobb på fritids vi är experter på fritids.Fritidsverksamheten är en viktig verksamhet. Vi ska enligt skollagen komplettera skolan med vår kompetens. Varför måste man läsa två skolämnen för att kunna ta ansvar för undervisningen på fritids? Jag förstår om man kräver det för att undervisa i skolan. Björklund måste nog ta ett större ansvar för vad han säger.

 4. Björklund säger: Fritidshemmet är ingen skolform, så där behövs inga lärare, och ingen lärarlegitimation.
  I nästa stund säger Björklund: Den nya utbildningen Lärare mot fritidshem gör att de har rätt att bli legitimerade och undervisa på fritidshemmet.
  Fråga: Vad ska de nya fritidspedagogerna ((lärare mot fritidshem) undervisa i på fritids, och vad heter då deras legitimation?
  Fråga: Varför kan då inte fritidspedagoger med den gamla utbildningen vara ansvariga och undervisa på fritids?
  Fråga: Vad är det för skillnad på en fritidspedagogs sätt att jobba och en förskollärares sätt att jobba, mer än åldrarna på barnet?
  VI arbetar mot samma målfokus på fritidshemmet som de andra lärarna gör.
  Vi utvärdera tillsammans med grundskollärarna.
  Vi visar upp vad vi gör, varför vi gör det, och citerar ur läroplanen (för föräldrarna och barn) vilka målfokus man når genom olika saker vi arbetar med på fritidshemmet.
  Fråga: Vad är det i detta som gör att vi inte undervisar på vårt fritidshem?
  VIKTIGT är dock- LEKEN och att barnens lust ska styra ingången till vad vi gör och på vilket sätt. Det är ändå barns fritid vi talar om, likväl som på förskolan.
  Jag har också noterat också att man har “plankat” innehållet i ordet fritidspedagogik och kallar det i den nya läroplanen för “entrepenörskap”- dålig stil, särskilt som vi fritidspedagoger nu helt plötsligt “inte är lärare”!
  Jag anser att det är vi fritidspedagoger som ska ha huvudansvaret för fritidshemmet och hur vi styr våran verksamhet utefter målen, allt annat är absurt. Detta ska stå i skollagen, utan att kunna tolkas på olika sätt. Detta är minimum!
  Jag anser också att fritidspedagoger som har rätt antalet HP, ska kunna undervisa och få legitimation i det ämne man har tagit relevanta poäng i.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*