John Dewey och aktivitetspedagogiken

Av: Niklas Elofsson, Fritidspedagog

Att uttrycket Learning by doing kom från John Dewey visste jag, men det var ungefär allt jag visste om honom. Vad betyder det förresten? Och vad har det med fritids att göra? Inge Johansson* ger en kort inblick i huvuddragen i Deweys tänkande. Det ligger på många sätt i linje med sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling, där man menar att miljön har stor betydelse.

Dewey, som levde mellan 1859 och 1952 i USA, betonade vikten av att skolan (fritids fanns ju inte där och då) gav stort utrymme för barnets fria växt och utveckling. Han ansåg att strikta ämnesstudier var förlegat, och därför skulle/borde överges. Skolan istället skulle föras närmare samhället genom att man prioriterade arbete med praktiska problem som eleverna senare skulle möta. Det är här learning by doing kommer in som en överordnad princip. Eleverna skulle ges chansen att undersöka, pröva och experimentera för att hitta ny kunskap. Varje elevs intresse och aktivitet skulle vara utgångspunkt för arbetet. Pedagogens uppgift var att vägleda, styra och organisera elevernas samspel med omgivningen. Som grund skulle de ha en helhetssyn på barn, och de skulle stimulera en kunskapsutveckling där barnen kunde lära sig att tänka i goda banor, vilket i sin tur ledde vidare till nya erfarenheter och kunskaper.

Dewey beskriver det hela i en undervisningsprocess , eller ”tankemetod”, bestående av fem steg; 1) eleven försätts i en erfarenhetssituation som han/hon är intresserad av; 2) ur denna situation utvecklas ett autentiskt problem; 3) eleven får kunskaper och gör observationer av problemet; 4) eleven kommer på lösningar; 5) lösningsidéerna tillämpas, prövas, och dess innebörd och värde blir tydligt. Vad händer? Teori och praktik förenas. Lärande sammankopplas med problem/frågor som eleven vill lösa. Detta leder till ökad kunskap, förmåga, som används, prövas i praktiken .

Deweys pedagogik kallas för aktivitetspedagogik. Enligt dess principer sker lärande bäst genom aktivt deltagande i aktiviteter man vill lära sig något om. Fritidshemmet presenterar rika tillfällen till just detta att lära sig genom att göra saker, genom att barnen får chansen att var med i aktiviteter, lekar, spela spel etc.

*Johansson, I. (2011). Fritidshemspedagogik. Idé-ideal-realitet. Stockholm: Liber.

Niklas Elofsson
Fritidspedagog

1 Kommentar

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*