Underlag för opinion och påverkan mot stora barngrupper och dåliga förutsättningar i fritidshem.

Vad är fritidshemmets uppdrag?

Enligt skollagen ska fritidshemmet:
“stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. “

Hur stor får en barngrupp vara?

Det finns inget tak för hur stor en barngrupp får vara. Det finns heller inga rekommendationer. I skollagen står det att: “huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö” Idag är det inte ovanligt att barngrupperna uppgår i 50 barn eller mer. Snittet i landet ligger på drygt 40 barn per grupp. Här finns två olika frågor i en att bilda opinion mot.

1. Barngruppens storlek
2. Antal pedagoger per barn

Att ha en grupp på 50 barn vägs kanske inte upp av att den har 4-5 pedagoger. Gruppen i sig kan vara för stor ändå utifrån vilka lokala förutsättningar som finns rörande lokaler osv. Som förälder kan du kräva bevis på att lokalen tex har anpassad ventilation mm för antalet barn som vistas i lokalen.

Barnverket har i sina kvalitetskrav sagt att gruppstorleken ska vara mellan 10-35 barn och max 10 barn per pedagog. Idag ligger snittet på över 21 barn per anställd. Av alla anställda på fritidshem har drygt 29% utbildning riktad mot fritidshem.

Vem ska opinion och påverkan riktas mot?

Rektor har ansvar för verksamheten på det enskilda fritidshemmet
Huvudmannen har ansvar för förutsättningarna.
Fritidspedagogen ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Många fritidspedagoger har sagt ifrån under många år, men barngrupperna fortsätter växa.

I första hand ska påverkan riktas mot rektor, huvudman och politik.
Av rektor kan man kräva en plan för, eller påvisande av resultat, att barnen i fritidshem erbjuds en god miljö. Man kan också kräva en analys av hur verksamheten uppnår målen att: “erbjuda barnen en meningsfull fritid och rekreation”. Hur kan rektor påvisa att barnen erbjuds detta i en grupp på 50 barn eller mer? Kräv annars att rektor vänder sig till skolans huvudman eller ring skolinspektionen för att rådgöra om en eventuell anmälan.

Många huvumän menar att man definierar gruppen på olika vis eller att samtliga barn inte alltid är där. Detta är dock inget hållbart argument eftersom alla inskrivna barn har rätt att vara på fritidshemmet. Be också att få se hur gruppen definieras med barn, personal, lokaler osv.

Många fritidshem “löser” problemen lokalt genom att styra barnen starkt. Detta kan ske via obligatoriska utedagar fler gånger i veckan eller liknande. Detta är ofta personalens sätt att hantera svårigheterna. Dock är det fortfarande förutsättningarna som ska angripas – inte pedagogerna som försöker lösa situationen på bästa sätt.

Vilka konsekvenser kan för stora barngrupper ha?

Stora barngrupper tenderar att främja utfrysning och mobbing.

Forskning har visat att det är utom tvivel att barn som utsätts för höga ljudnivåer har sämre förutsättningar att lära sig att läsa och räkna.

Stora barngrupper skapar stress.

Stora barngrupper inte bara åsidosätter fritidspedagogikens syfte utan kan även vara en säkerhets- och hälsorisk.

Skolinspektionens granskning (Skolinspektionen 2010.03.31) “visar att relationerna mellan vuxna och barn tenderar att bli ytliga och flyktiga i de större barngrupperna och att säkerheten och tillsynen över barnen på vissa håll behöver ses över. På vissa fritidshem förekommer kränkningar och konflikter i hög grad samtidigt som det kan saknas ett genomtänkt förebyggande arbete som är anpassat till fritidshemmens specifika behov och förhållanden.”

Kortfattat

Vad du kan kräva av rektor:
Påvisande av att miljön är god och ändamålsenlig.
Påvisande av att förutsättningarna ger fritidspedagogen möjlighet till att erbjuda meningfull fritids och rekreation.

Vad du kan kräva av huvudman:
Mindre barngrupper – om rektor och enhet inte kan påvisa att kvalitetskraven uppnås.
Konsekvensanalys av tidigare beslut om barngruppernas sammansättning. Har barnkonsekvensanalys gjorts? Eller ligger endast logistiska och ekonomiska perspektiv bakom?

Skicka insändare till lokal media och skapa opinion när verksamheten blir undermålig samt skapa opinion. Att organisera sig med andra är en stor framgångsfaktor. Kolla om Barnverket finns lokalt.

Statistik:

Barngruppens storlek
Barngruppens storlek påverkar kvaliten i fritidshemmets verksamhet. Trenden går obevekligen åt fel håll och har så gjort sedan 80-talet med en tydlig stegring efter att fritidshemmet integrerats med skolan.
1980 var det 17,8 barn/grupp i fritidshemmen
1995 – 23, 7
2003 – 30,1
2007 – 33,5
2009 – 36,0
2010 – 38,2

Barn per årsarbetare
I takt med att barngrupperna utökats och huvudmannens inkomster ökats – har personaltätheten reducerats.
1980 var det 7,4 barn per årsarbetare fritidshemmen
1995 – 11,4
2003 – 18,2
2007 – 19,5
2009 – 20,9
2010 – 21,5
Mellan 1996 och 2008 höjde Stockholms stad schablonen (elevpengen) till fritidshemmen med 19 procent per barn. Under samma tid höjdes schablonen till grundskolorna med 78 procent per elev. Hur ser det ut i din kommun?

Drygt 400.000 barn vistas dagligen i svenska fritidshem. Dessa 400.000 barns föräldrar är den enskilt största påverkansfaktorn får verksamheten. Du kan göra skillnad!

2 Kommentarer

  1. Jag tycker att siffrorna om antalet barn per årsarbetare är skrämmande! Det är något som lärarförbundet borde arbeta mycket hårdare med än vad de gör. Vilken yrkesgrupp har fått så mycket sämre arbetsmiljö utan att facket har rytit till?

  2. Vilken bra sammanfattning!
    Att sticka Barnverkets kvalitetskrav för fritids i näven på rektor/politiker är en bra och ganska enkel åtgärd man kan göra som förälder, för att dra igång dialogen. Utifrån svaren kan man därefter se vad som är ett lämpligt nästa steg.
    Kvalitetskraven hittar ni i sin helhet här: http://www.barnverket.nu/?page_id=1906
    /Helena, samordningsgruppen Barnverket

Lämna ett svar till Helena Roth Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*