Integration, segregation eller samverkan?

Jag skulle hävda att det finns tre tydliga kategorier eller system för relationen fritidshem och skola. Dessa kallar jag integration, segregation och samverkan. 

I relationen integration är logistiken den tydliga normen för samarbetet. Fritidspedagoger befinner sig i skolans och klassrummets verksamhet. En verksamhet som organiseras på ungefär samma vis som innan skola och fritidshem sammanfördes. De integrerade verksamheterna tenderar att sudda ut skillnaderna mellan verksamheterna och de pedagogiska förhållningssätten. Fritidspedagogen fungerar i stor utsträckning som resurs i klassrummet. Skolan tillåts inte bara lägga agendan för vad, och när men även hur. Fritidspedagogen är en ytterligare person, pedagog och vuxen men inte alltid med ett kompletterande, pedagogiskt och medvetet förhållnings- eller arbetssätt. Resurs till läraren i undervisningen eller resurs till enskilda barn eller små grupper. Pedagogerna är integrerade men de pedagogiska förhållningssätten separerade. I den integrerade verksamheten är det vanligt att läraren jobbar i fritidshemmet ibland. Denna typ av relation låter skolan stå som tydlig norm för lärande.

I relationen segregation värnar både skola och fritidshem om sina verksamheter. Dock har de svårt – eller vill inte – mötas i gemensamma och pedagogiska mål. Fritidspersonalen jobbar med lek och fri tid under skoldagen och syftar inte till komplettera skolans undervisning med andra pedagogiska ingångar till barnens målstyrda skoldag. Fritidshemmet står som symbol för lek och rekreation. Skola och fritidshem planerar sällan gemensamt och verksamheterna löper parallellt. Det finns en ovilja eller okunskap som tenderar att cementera både skolans och fritidshemmets arbetssätt. Ibland ansvarar fritidspedagogen för grupper under dagen med tex skapande, kamratövningar eller rörelse. Man arbetar kanske efter läroplanen men det pedagogiska mötet mellan olika synsätt uteblir och ingen av verksamheterna berikar den andra. Lärare är sällan eller aldrig delaktiga i fritidsverksamheten. Denna typ av relation skapar sällan gemensamma bilder av barnen. 

I relationen samverkan är de olika pedagogiska synsätten för lärande normen för samarbetet. Fritidspedagogerna är sällan i klassrummet och använder fritidshemmet som en möjlighet till andra pedagogiska vägar för barnen under skoltiden. Det finns en gemensam planering och dialog mellan lärare och fritidspedagoger där deras kompetenser är grunden för det gemensamma arbetet. Fritidspedagogen finns som resurs till barnen i deras lärande. En resurs som fokuserar på andra vägar än skolan. Man har goda insikter i varandras uppdrag. Fritidspedagogen jobbar inte i första hand med skolans mål, men med barnens processer mot skolans mål. Barnet och lärandet står i fokus. Under skoldagen förekommer dels arbetet med barnens processer mot skolans mål och ibland med mer fria aktiviteter. Läraren och fritidspedagogen värnar om de pedagogiska egenarterna och litar till varandras kompetens.
I denna relation brukar det uppstå ett ömsesidig Intresse för respektive verksamhet. I samverkan brukar lärare av eget intresse infinna sig i fritidsverksamheten för att bygga en bredare bild av barnen.

Detta är min bild av olika former av relation mellan fritidshem och skola. Finns ingen research bakom. Uppdelningen blir något generaliserande och relationen kan finnas mellan någon av dessa uppdelningar. Jag hoppas dock att texten kan vara ett underlag för diskussion på arbetsplatsen. Viktig att tydliggöra normen för samarbetet.

2 Kommentarer

  1. Jag arbetar på en skola där vi har samverkan! Min uppfattning är att det fungerar väldigt bra, men det är svårt att hitta tid för samverkan. Vi är 11 klasslärare och 2 speciallärare i mitt arbetslag som ska samverka med 2 fritidspedagoger. Det är svårt att hitta tid för pedagogiska samtal.

  2. Hej Fia. Jag menar att samverkan enligt min definition är ett förhållningssätt till uppdraget. Tid för samverkan finns från morgon till eftermiddag.

    Jag är väldigt nyfiken på hur relationen ser ut runt om i landet och hoppas fler skriver och berätta

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*