Sverigedemokraterna svarar…

Nästa parti från riksdagen att besvara våra frågor är sverigedemokraterna, via Robert Stenkvist, politisk sekreterare.

1. Vilka är dina egna erfarenheter av fritidshem?
Jag har arbetat på fritidshem i 17 år.

2. Vad anser ni kännetecknar en god fritidshemsverksamhet?
Utbildade fritidspedagoger. Tillräckligt med personalresurser.

3. Skolverket talar om möjligheterna att i högre grad låta
fritidspedagogikenkomplettera skolans verksamhet och hur skola och
fritidshem berikar varandra genom ökad integration. Vad kan
fritidspedagoger/fritidspedagogik tillföra under
skoldagen?

Fritidspedagogerna har ofta någon utbildning i skolämnen som de med fördel kan
undervisa i. Dessutom kan fritidspersonalen, i alla fall om de är utbildade, fungera
som lärare och experter på barnens sociala utveckling. Fritidspedagogen kan vara den
som ansvarar för naturkunskap och rörelse. Fritidspedagogerna kan arbeta med
gruppdynamik och vara den som leder arbetet mot mobbning. På eftermiddagarna kan
fritidspedagogen också arbeta med föreningsliv och olika fritidsintressen.

4. Skolinspektionen säger att det är mycket troligt att en god
fritidshemsverksamhet påverkar skolresultaten gynnsamt, på vilka sätt tror
ni och hur kan detta möjliggöras i högre grad än idag?

Större trivsel, bättre arbetsmiljö och en lungare och vänligare miljö. Dessutom kan
fritidspedagogen hjälpa svagare barn rent konkret.

5. Finns det några förändringar du skulle vilja se i verksamheten hos
fritidshemmen?

Vi vill absolut se fler män i fritidsverksamheten.

6. Vilken är ditt partis strategi för fritidshemmen?
Vi vill att de som arbetar på fritidshemmen skall vara utbildade och erhålla högre
lön. Arbetet måste uppgraderas. Vi vill att regering och Skolverk satsar mer på
fritidsverksamheten och ger det större tyngd.

7. Ska vi ha en maxgräns för antal barn per pedagog?
Svår fråga, men kanske behövs det eftersom kommunerna utnyttjar fritidsverksamheten
för att spara pengar. Partiet har dock inte tagit ställning för en maxgräns ännu.

8. Behöver fritidspedagog (arbete mot/i fritidshem) vara en
högskoleinriktning?

Absolut! Allt annat är en fruktansvärd nedgradering av yrket. Jag skulle inte själv
blivit fritidspedagog om det inte vore en högskoleutbildning.

9. Anser ditt parti att fritidspedagogen bör legitimeras i någon form?
Vi har ännu inte tagit ställning i denna fråga. Men det är förvisso en viktig fråga.

10. I dagsläget står fritidspedagogen inte bara utan legitimation, men
även utan behörighet enl behörighetsförordningen. Vad anser ni om det?

Vi har inte tagit ställning ännu i denna fråga, men vi kommer att göra det sannolikt
inom ett år.

11. Nästan 400.000 barn går i svenska fritidshem. En verksamhet som år
efter år blir mer eftersatt vad gäller resurser. Hur arbetar ni för att
ändra på det?

Tyvärr har vi bara suttit i riksdagen i två år, vi har under denna tid arbetat hårt
med vår skol och högskolepolitik. Vi har ännu inte hunnit fördjupa oss i
fritidsverksamheten, vilket vi borde ha gjort. Fritidsverksamheten utgör en stor del
av skoldagen och är oerhört viktig för väldigt många barn. Speciellt barn som har
det svårt på olika sätt kan fritidsverksamheten spela en helt avgörande roll. Därför
skall vi i framtiden titta noga på fritidsverksamheten. Det är en brist att vi inte
gjort det fram till nu.