Centern om sin fritidshemspolitik

1. Vilka är dina egna erfarenheter av fritidshem?
– Mina två barn har gått på fritids från 6-12 års ålder. Jag är själv mellanstadielärare och har arbetat nära fritidspedagoger i mitt arbetslag i skolan. Har också jobbat lite grann med t ex läxläsning på fritids.

2. Vad anser ni kännetecknar en god fritidshemsverksamhet?
– Fritidshemsverksamheten har en viktig roll såväl i barnens sociala utveckling som i deras kunskapsutveckling. Den utgör en stabil punkt där barnen kan utvecklas även före och efter lektionstid. En god fritidsverksamhet kännetecknas av en mångfald där varje individ ska kunna utvecklas utefter sina förutsättningar.

3. Skolverket talar om möjligheterna att i högre grad låta fritidspedagogiken komplettera skolans verksamhet och hur skola och fritidshem berikar varandra genom ökad integration. Vad kan fritidspedagoger/fritidspedagogik tillföra under skoldagen?
– Fritidshemsverksamheten är en del av den frivilliga skolan – med egen läroplan – och ska inte utgöra en förutsättning för att nå grundskolans måluppfyllelse. Dock kan fritidshemsverksamhet ha en positiv påverkan på grundskolans måluppfyllelse.

4. Skolinspektionen säger att det är mycket troligt att en god fritidshemsverksamhet påverkar skolresultaten gynnsamt, på vilka sätt tror ni och hur kan detta möjliggöras i högre grad än idag?
– Med en god verksamhet utifrån de mål som finns i läroplanen. Välutbildade fritidspedagoger som har möjlighet rent praktiskt att göra ett bra jobb med ”lagom” stora grupper.

5. Finns det några förändringar du skulle vilja se i verksamheten hos fritidshemmen?
– Verksamheten ser olika ut. Jag anser givetvis att den ska hålla god kvalitet och arbeta utifrån de mål som finns i läroplanen och de behov som barnen har. Det finns verksamheter som inte håller kvalitet och det måste de huvudmän som bedriver verksamheten ändra på.

6. Vilket är ditt partis strategi för fritidshemmen?
– Att man ska uppfylla de mål som finns i läroplanen, ha välutbildade fritidspedagoger. Ge barnen en god verksamhet utefter varje barns behov. Det finns mycket mer att säga och det blev lite kortfattat, skriver gärna mer om det finns önskemål.

7. Ska vi ha en maxgräns för antal barn per pedagog?
– Nej någon maxgräns tror jag inte på, däremot bör man göra gruppstorlekar utifrån de behov som finns hos barnen i gruppen. En del grupper kan vara ganska stora medan andra behöver vara betydligt mindre. I genomsnitt anser jag att grupperna är för stora idag.

8. Behöver fritidspedagog (arbete mot/i fritidshem) vara en högskoleinriktning?
– Ja, det är det idag och det bör det fortsätta vara.

9. Anser ditt parti att fritidspedagogen bör legitimeras i någon form?
– Lärarlegitimationen har beslutats men inte börjat verka ännu. Låt oss se hur den fungerar innan vi börjar diskutera ytterligare kategorier som ska legitimeras.

10. I dagsläget står fritidspedagogen inte bara utan legitimation, men även utan behörighet enl behörighetsförordningen. Vad anser ni om det?
– Det har diskuterats huruvida även fritidspedagoger ska ha lärarlegitimation, men bedömningen har gjorts att de inte behöver legitimation för den del de arbetar med fritidshemsverksamhet, däremot behöver de legitimation i den del de undervisar elever i skolämnen som till exempel idrott.

11. Nästan 400.000 barn går i svenska fritidshem. En verksamhet som år efter år blir mer eftersatt vad gäller resurser. Hur arbetar ni för att ändra på det?
– Vi vill belysa det uppdrag fritidshemmen har och diskutera hur man bäst avsätter resurser för att nå målen. Det gör vi tillsammans med våra kommunpolitiker som har ansvaret för verksamheten. En bättre kvalitetsuppföljning är önskvärd.

2 Kommentarer

  1. Sammanfattningsvis blir mitt omdöme av Centerns förhållning till fritidshem och fritidspedagogen utifrån ovanstående intervju ett betyg enligt nuvarande skala F – ……..inga maxgränser av barnantal och inget om ökade resurser….bottenbetyg….och jag hoppas att dom fortsätter gå bakåt så dom inte ens klarar spärren 4%

    God Jul till er alla och ett Gott Nytt År!

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*