No Picture

Vi måste prata om omsorgsfullt lärande

24 april, 2013 Hadar Nordin 0

Traditionellt har fritidshemmets verksamhet beskrivits och kopplas till omsorg. Omsorgen om barnet. Barnomsorg. Eller skolabarnomsorg. I skollagen (kap. 14) som berör ”utbildningens syfte” finns varken begreppet omsorg eller (skol)barnomsorg. Endast vad gäller bidrag till fritidshem med enskild huvudman används begreppet omsorg och då kopplat till vad grundbeloppet/bidrag ska täcka. I LGR11 finns följande formulering i kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag”:

No Picture

Morgondagens fritidspedagoger

23 april, 2013 Farzin Panahi 4

Genom åren har det publicerats ett antal rapporter om olika försöksverksamheter där fritidshem och skola har integrerats. I denna text ska Anita Söderlunds studie: ” Totalintegrerad skola och fritidshem som skolmodell – Erfarenheter från 5 års försöksverksamhet vid Karlbergskolan i Stockholm” behandlas.

Syftet med denna försöksverksamhet var bl.a. att hitta en fungerande modell där fritidshem och skola skulle kunna finnas under samma lokaler och arbeta med åldersintegrerade grupper. Projektet syftade utöver detta till att se om ett lokal- och verksamhetsintegrerat lågstadium och fritidshem kunde falla väl ut och om detta i sin tur skulle rättfärdiga mindre skolenheter och därmed mindre kostnader för bland annat lokaler.

No Picture

One Way to a Successful Inclusion

22 april, 2013 Redaktion .se 9

Fritidspedagogik.se har genom skribenten Farzin Panahi kommit i kontakt med en skola/fritidshem/förskola i Danmark vid namn Eltang-Skole. Under en intensivutbildning i specialpedagogik besökte Farzin denna verksamhet och imponerades över hur väl samarbetet mellan fritidspedagoger, eller social teachers som skribenterna valt att kalla dem, och lärare fungerade och hur detta samarbete lett till att verksamheten lyckats med att arbeta med inklusion. Vi har bett skoledaren och biträdande rektorn att skriva om denna verksamhet och är glada att få publicera deras text på fritidspedagogik.se.

No Picture

Vi måste prata om kursplanen…

13 april, 2013 Hadar Nordin 5

Syftet med en kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna är dels för att säkra kvalitén i fritidshemmen samt möjligen på sikt legitimera fritidspedagogen. Vi flera tillfällen har fackliga företrädare lobbat för att fritidspedagogiken ska likställas med ett skolämne. Detta framgår inte tydligt i kursplanen även om strukturen av en kursplan försöker fånga in den fria tidens pedagogik i ett och samma led. Det är yrkesverksamma fritidspedagoger tillsammans med lärarutbildare från universitet som skrivit planen.

No Picture

Vi måste prata om kvalité i fritidshem

11 april, 2013 Hadar Nordin 4

Vi måste prata om kvalité i fritidshem

Vi måste prata om kvalitén i våra svenska fritidshem. Diskussionen om de stora barngrupperna och andra förutsättningar som inte fungerar hamnar i stå när vi inte tydligt förhåller dem till uppdraget (lgr11) samt nationella mål och kvalitetskrav. Men vilka är kvalitetskraven för fritidshem?

No Picture

Vi måste prata om Matilda

8 april, 2013 Hadar Nordin 4

Vi måste prata om Matilda. 

Under tiden som de flesta av oss förfäras över de växande barngrupperna i förskola och på fritids finns de några som ser vinster och möjligheter.