Varför fritids?

Varför fritids är en fråga som kan ställas ur många olika perspektiv? Varför ska vi ha fritidshem ur ett samhälleligt perspektiv? Ur ett Föräldraperspektiv? Ur barnets? Ur ett utbildnings eller utvecklingsperspektiv? 

Anna Hierta-Retzius startade i slutet på 1800-talet de första arbetsstugorna. Verksamheten var inriktad på att hjälpa och sysselsätta fattiga barn. Sedan har verksamheten delvis förändras över tid. 40-talets fokusskifte från arbete till fritid och rekreation. 60-talets akademisering av yrket och 70-talets arbetsmarknad som krävde fler kvinnor i arbete. 80- och 90-talets fokus på att komplettera hemmet till dagens komplement till skolan.  

Vad som följt fritidshemmet från sent 1800-tal är två syften: lärande och omsorg. Även om dessa syften haft olika nyanser genom tid så har de alltid funnits där. 

Det finns tyvärr lite forskning rörande fritidshemmen och fritidspedagogiken. Kan en verksamhet och pedagogik förena social utveckling med lärande? Är det tillsyn eller lärande fritids sysslar med? Ur ett primärt samhällsperspektiv är det viktigt att människor arbetar. Dels för att öka produktionen av varor och tjänster och dels för att arbetande människor bidrar till välfärden. Ur ett föräldra- och samhällsperspektiv är det tryggt och viktigt att barn har tillsyn när de inte är i skolan. Mellan 15-18. Vad händer i barns liv när föräldrar arbetar och skolan slutat? Just denna diskussion är aktuell i USA där Afterschool programs har en utveckling  som påminner om den fritidshemmen haft i Sverige. Föreningslös ungdom är en riskgrupp. Om man inte har en aktivitet efter skolan. Vad gör man då? Ett syfte vi sällan pratar om. Det förebyggande arbetet. Mot droger, negativ gängbildning på stan eller tidig kriminell debut. 

Tillsyn som primärt “Varför finns fritids”. Ett samhällsintresse. Med tiden har vi både via styrdokument och ökad akademisering byggt ett ytterligare syfte med verksamheten. Vi kan tex via styrdokument och skolinspektionens granskningar tolka “varför” så här i korthet. 

->För att göra världen begriplig och hanterbar
->För att stödja barns intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling.

Hur detta ska ske anges också i styrdokumenten. 

->Verksamheten ska vara lustfylld
->Balans mellan fria val och ett urval av vuxenledda och planerade aktiviteter
->Leken grundläggande liksom det situationsstyrt lärande
->Verksamheten ska se olika ut med hänsyn till barnens behov, intresse, utveckling

Ett mer personligt svar på frågan skulle lyda så här:

Fritidshemmet ger barn andra ingångar till lärande än skolan. Fritidshemmet kompletterar barns utbildning och utveckling genom vara något annat än skola eller hem. Fritidshemmet bjuder naturligt i sin verksamhet reella och autentiska situationer att lära ur. Fritidspedagogiken har en naturlig strävan efter att möta individen där hon befinner sig och barnet i sin samtid. 

I fritidshemmet är barnets intressen, behov och begåvningar centralt och vägledande. 

I fritidshemmet har fler möjlighet att lyckas i sitt eget lärande. 

Jag vill säga att vi idag har fritidshem för att lärande och utbildning är mycket större och mer än vad formell utbildning kan ge. 

Skolan är inte fritidshemmets primära syfte. Med tanke på vad vi vet om barns lärande idag borde formuleringen om att “komplettera skolan” inte längre finnas. 

Vi är alla ett komplement i barns lärande och utveckling.  

1 Kommentar

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*