Vilka är fritidshemmets kvalitetsmått?

Sedan fritidshemmen samordnades med skolan har brukarundersökning dominerat bilden av vad som är ett kvalitativt fritidshem. Oavsett om man frågar barn eller föräldrar så är brukarundersökning ett svagt mått på kvalitet. Den enda positiva aspekten är att den är lätt att mäta och jämföra. Precis som Bengt Thorngren sa: Att barn trivs på fritids är inte detsamma som kvalitet. Statistik är inte alltid ett bra sätt att mäta och enkäter är ofta stelbenta. En procentsats konstaterar. Men ställer inte frågan varför?

97% av barnen på fritids känner sig trygga.
65% av föräldrarna ner sig trygga när deras barn är på fritids.

Många fritidshem reagerar snabbt på den typen av statistik men glömmer ibland själv att ställa frågan. Varför? Varför?, är avgörande för vilka insatser vi ska göra för att förändra eller bibehålla ett negativt eller positivt resultat.

Vilka fler aspekter på kvalitet finns bredvid brukarperspektivet?
Uttrycker läroplanen kvalitativa värden?
Hur tungt ska den professionella bedömningen väga?

Först och främst måste vi förstå att vad vi har (strukturkvalitet) och hur vi gör (processkvalitet) påverkar utfallet (mål- eller resultatkvalitet). Strukturkvaliteten ansvarar främst huvudman och rektor för. Struktur handlar om lokaler, ekonomi, personal, personalens utbildning. Det handlar också om schema, avtal, samordning och samverkan med skolan osv. Alltså, vilka förutsättningar vi har. Processkvaliteten avgörs att vad och hur vi gör. Vilka metoder och arbetssätt vi använder i verksamheten. Huruvida vi arbetar enligt läroplanen, vårt förhållningssätt och bemötande. Kort, arbetet i fritidshem.

Mål- och resultatkvalitet. Vad är det? Och vilka är kvalitetsmåtten?
Här finns också flera perspektiv. Barnets eller föräldrars upplevelse, verksamhets- och läroplansmål samt mer samhälleliga aspekter av fritidshemmets verksamhet.
Läroplanen uttrycker kvalitativa värden såsom delaktighet, ansvar, trygghet, demokratiska förhållningssätt och likvärdighet. Jag skulle också vilja prata mer om grupp- och individ. Hur ser vi på den kvalitativa gruppen idag? Eller är grupp bara ett kvantitativt mått?

Avgörande för vilken analys vi gör rörande resultatkvalitet är vilken måttstock vi använder. Det finns en trend som kallas “aktiviteter” som allt mer tycks vara måttet för kvalitet i fritidshem. Dvs en kvantitativ syn på fritidshemmets utbud som kvalitativt mått. Vi ser också hur fackförbund vill formalisera innehållet i verksamheten genom att författa en kursplan. Bilden av att om vi säkrar innehållet så säkrar vi kvalitén är en förenklad syn på kvalitet. Istället borde Lärarförbundet liksom fritidspedagogen själv stå på barrikaden och slåss för den professionella bedömningen av verksamheten. Det står i förskolans allmänna råd, “att mäta kvalitet är mer komplicerat än att utvärdera resultat som kan mätas i kvantitativa termer”. Det borde stå i allmänna råd för fritidshem också.

En formalisering av innehållet av fritidshemmets verksamhet är inte ett sätt att säkra kvalitet.

Att säkra möjligheten till processkvalitet enligt läroplanens värden är att ge förutsättningar till ett kvalitativt och kontextuellt anpassat innehåll.

Om Lärarförbundet hade mer tilltro till professionen än till politiken skulle man slåss mot de strukturella förutsättningarna – inte mot den professionella bedömningen.

Förhållandet mellan struktur, process och resultat måste synliggöras. Och den professionella bedömningen måste stärkas. Mål- och resultatkvalitet måste förankras i läroplanen och den professionella bedömningen av verksamheten

Det är svårt att prata om kvalitet och bedömning i fritidshem. Det betyder inte att vi ska låta bli. Det betyder inte heller att vi ska börja mäta kvalitet i aktiviteter eller vad barnen lärt sig eller åstadkommit. Fritidshemmets verksamhet ska bedömas. Så länge vi inte har en kursplan ska heller ingen formaliserad bedömning av barnen ske.

Min övertygelse är att om vi i verksamhet kan säkra kvalitet i processen kan vi påverka strukturen över tid. Men det kontinuerliga arbetet med kvalitet måste stärkas. Kunskapen om kvalitet i fritidshem måste breddas och spridas.

Nulyftervifritids.se kommer snart material dels kring implementering av läroplan samt tankar om hur man lokalt hittar former för systematisk kvalitetsarbete.

1 Kommentar

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*