Fritidshemmets kompletterande uppdrag

Det har precis varit påsklov och fritidshemmens verksamhet blomstrar på många håll. Samtidigt pågår en debatt huruvida verksamhetens uppdrag bör förtydligas mer eller inte. Få fritidspedagoger uttrycker dock en osäkerhet kring uppdraget på lov eller vanliga fritidshemseftermiddagar. Ändå ligger den där känslan av otydlighet och stör som en sten i skon hos många. Men är det verkligen fritidshemmets pedagogiska uppdrag som behöver förtydligas? Eller är det egentligen samverkansgrunden med skolan som måste konkretiseras?

Jag hävdar bestämt att fritidshemmets uppdrag inte är otydligt.
Dock är samverkansgrunden med skolan i princip obefintlig

När skolinspektionen granskade 77 fritidshem konstaterade man följande:
“Fritidshemmets uppdrag bör förtydligas i de statliga styrdokumenten särskilt när det gäller lärande- och utvecklingsuppdraget liksom avseende kraven på en god omsorg. Det är också viktigt att ledningsansvaret tydliggörs.”

Samtidigt som Skolinspektionen hävdar otydlighet i uppdraget tolkar man det själv på ett tillfredställande sätt: “Läroplanens kunskapssyn – att göra världen begriplig och hanterbar – ska prägla både skolans och fritidshemmens verksamhet. Verksamheten ska syfta till att stödja barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling. Verksamheten bör vara lustfylld, varierad och bygga på en god balans mellan barnens fria val och inslag som är initierade och förberedda av personalen. I fritidshemmet är leken grundläggande liksom ett informellt och situationsstyrt lärande som bygger på barnens nyfikenhet och lust att lära.

När verksamheten utformas bör personalen utgå från att alla barn är olika med olika erfarenheter, behov, intressen och ålder. Verksamheten kan därför inte se likadan ut över tid och i alla barngrupper. Personalen måste också se till att det skapas sammanhang och helhet i hela skoldagen.

För att verksamheten ska få denna medvetenhet är det viktigt att personalen utgår från de nationella målen och kraven när man planerar verksamheten. Det är också viktigt att personalen regelbundet diskuterar och utvärderar den egna verksamhetens pedagogiska syfte och mål. Fritidshemmets ledning bör vara förtrogen med såväl uppdraget som den dagliga verksamheten och stödja personalen i det pedagogiska utvecklingsarbetet. “

Kortfattat:

->Att göra världen begriplig och hanterbar
->Stödja barns intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling.
->Verksamheten ska vara lustfylld
->Balans mellan fria val och ett urval av vuxenledda och planerade aktiviteter
->Leken grundläggande liksom det situationsstyrt lärande
->Verksamheten ska se olika ut med hänsyn till barnens behov, intresse, utveckling
->Verksamheten ska utgå från nationella mål
->Fritidshemmets ledning ska vara förtroget med verksamheten och uppdraget

Jag hävdar bestämt att fritidshemmets uppdrag inte är otydligt.
Dock är samverkansgrunden med skolan i princip obefintlig.

Enligt skollagen kompletterar fritidshemmet utbildningen i förskoleklassen, grundskolan samt andra skolformer som skolplikt kan fullgöras i.
Läroplanen säger att samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Vidare står det att ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.

Ekvationen:
Ömsesidigt möte (samverkan) mellan X och Y för att stärka och berika Z:s lärande och utveckling.
X kompletterar Y.
Y kompletterar inte X.

Men läroplanen syftar egentligen till att X och Y ska komplettera varandra för att berika och stärka Z. Ömsesidighet och likvärdighet i relation och samverkan mellan X och Y kommer att förbli svår med en tanke om att den ena kompletterar den andra men inte vice versa.

Byt ut X mot “kvinna” och Y mot “man” och smaka på formuleringen.
“Ett ömsesidig möte mellan kvinna och man. Kvinnan kompletterar mannen (men inte vice versa). Parallellen är inte helt relevant,,men det finns motsättningar i skollag och läroplan enligt mitt sätt att läsa.

Fritidshemmet kompletterar skolan…
Att fritidshemmet kompletterar skolan är en problematisk formulering på många sätt. Innebär komplementet att fritidshemmet ska vara en kontrast till skolans undervisning eller förstärkning av den med andra ingångar? I realiteten har komplementet många gånger tagit direkt kompensatoriska former där fritidspedagoger trots avsaknad av utbildning bedrivit skolans kursplanestyrda undervisning. Det som finns skrivet om komplementet handlar ofta om “en helhetssyn på barn” eller “mångsidighet, helhet och kontinuitet”. Det är vaga termer att bygga samverkan på.

En viktig aspekt är att läroplanen menar att samverkansformer mellan skola och fritidshem ska utvecklas. Alltså, verksamheterna ska hitta former för samverkan. En formalisering av samverkansuppdraget. Och enligt läroplanen åligger det läraren att utveckla detta. Jag menar att samverkan idag är ytterst ovanligt idag. Uppdraget hamnar på personell nivå utan något större stöd i strukturen. Därför blir samarbetet mest en effekt av personkemi, inte en allians av verksamheternas övergripande syften. Vi måste flytta fokus från personellt samarbete till en gemensam tanke om samverkan mellan verksamheterna.

Ett av fritidshemmens tunga ok – men också dess största möjligheter är fritids(hems)pedagogikens bredd. Pedagogikens och verksamhetens möjligheter till sociokulturell och kontextuell anpassning är kanske en av de viktigaste aspekterna av komplement till undervisningen? Att kunna kompensera för olika uppväxtvillkor.

Komplementet till skolan har två sidor; tids- och innehållsmässigt. Tidsmässigt är det enkelt att definiera. Fritidshemmet har öppet utanför skolans timplan. Innehållsmässigt under skolans timeplanebundna undervisning är det otydligare vad uppdraget innebär. Utan skolan har de flesta fritidshem inga större problem att formulera sin egen verksamhet. Samverkansuppdraget måste förtydligas. Och det uppdraget är gemensamt. Med mitt sätt att tolka läroplanen innebär dessutom uppdraget snarare att verksamheterna tillsammans ska komplettera barnets utveckling och lärande än att fritidshemmet ensidigt kompletterar skolan.

Jag vill se en formalisering av samverkansuppdraget snarare än ett förtydligande att fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Seriösa samverkanaktörer upprättar samverkansavtal som reglerar ansvar efter utbildning och kompetens.
Och jag hävdar å det bestämdaste att fritidshemmets egenvärde måste lyftas. Fritidshemmet är ett fundament – inte ett komplement.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*