No Picture

Fritidspedagogens yrkesroll – ett resultat av forskning och beprövad erfarenhet!?

16 november, 2014 Hadar Nordin 4

1998intervjuades Monica Hansen (numer orwehag) av Lärarförbundet i skriften “Kunskap och kärlek – visioner om läraryrket”. Hansen skulle senare samma år doktorera på samverkan mellan lärare och fritidspedagoger. En tämligen viktig avhandling då det hunnit gå ett par år efter fritidshemmen samordnats under skolan. Hansen själv hade jobbat som fritidspedagog i Göteborg när kommunfullmäktige 1981 klubbade igenom “samlad skoldag” för årskurs 1 och 2. Beslutet genomfördes 1985. Hansen egen forskning visar ett tydligt mönster i de konflikter som “oundvikligen tycks uppstå när fritidspedagoger ska samverka med lärare”

De båda yrkeskategorierna har många gemensamma utgångspunkter. Men Hansen fann att de båda är diametralt olika i sin syn på den egna och “motpartens” yrkesroll. Vidare visade Hansens forskning på helt olika system för samarbete.

“När lärare samverkar med fritidspedagoger lämnar de ett tydligt och avgränsat område ifrån sig.”

No Picture

Fritidshemmet 1984-2014

11 november, 2014 Hadar Nordin 3

1984: Gruppen – kvalitetsaspekt
2014: Gruppen – kvantitativt mått

1984: “Föreningslös ungdom är en riskgrupp”
2014: “Barngruppernas storlek i är en risk”

1984: Fritidspedagoger organiserar grupper pga barns behov
2014: Fritidspedagoger organiserar grupper pga trånga lokaler

1984: Egen lokal
2014: Egna leklådor

1984: Bakar pga “bra att kunna”
2014: Bakar pga “praktisk matematik”

1984: “Vi borde samverka med skolan. Vi kompletterar varandra bra!”
2014: “Vi är lärare i skolan”

1984: “Hur ska vi balansera mellan grupp och individ”
2014: “Har någon sett Matilda!?”

1984: “Vad krävs för ett gott liv?”
2014: “Vad krävs för att hålla reda på alla ungar?”

No Picture

Särskilt stöd saknas på fritidshemmen

6 november, 2014 Redaktion .se 0

Fritidshemmen saknar resurser för barn i behov av särskilt stöd, uppger
fyra av fem fritidspedagoger i en ny undersökning. Både arbetsmiljön och
barns säkerhet påverkas.

Barn som har stöd på förmiddagen, förlorar det på eftermiddagen, uppger 63
procent av fritidspedagogerna som har svarat på tidningen Fritidspedagogiks
enkät. Detta trots att eleven ofta hamnar i större barngrupper med färre
personal. Huvudmännen bryter därmed mot skollagen, som tydligt ger elever
samma rätt till stöd under hela skoldagen.

No Picture

Vad är fritidspedagogik?

4 november, 2014 Hadar Nordin 5

Fritidspedagogik eller fritidshemspedagogik? Vad är det egentligen?
Vi har kollektivt som yrkeskår alldeles för länge hävdat att uppdraget är otydligt, att vi har svårt att beskriva lärandet som sker i fritidshemmet och när pedagogiken ska beskrivas berättar vi vad vi gör[/]. Även när det kommer till fritidspedagogens yrkeskompetens beskriver vi gärna den med något annat än vår utbildning.

Att våga definiera är att avgränsa.
Att avgränsa är att förtydliga.
Att förtydliga är att synliggöra kärnan.

Vår yrkesvärld är fylld av floskler. Vi beskriver vår kompetens som “flexibel” och att vi ser “hela barnet hela dagen”. Vi vill beskriva samverkan med skolan som “lärande hela dagen” utan att kunna precisera fritidshemmets lärande nämnvärt. Och när frågan kommer till vad fritidspedagogik är vill vi gärna använda ordet “att”. “Att låta barnens intressen styra”. Vi beskriver pedagogiken med syften, innehåll – eller ur pedagogiken transformerade processer. ||||