SKL: Fortsatt negativ utveckling av fritidshemmens förutsättningar

…men kvalitetsarbete inlett på många håll

Idag presenteras siffror som visar att förutsättningarna för fritidshemmen fortsätter att försämras. Barngrupperna ökar, personaltätheten försämras och utbildningsnivån går ner. Det är inga stora skillnader mellan 2013 och 2014 men situationen har stadigt försämrats under lång tid vilket är mycket problematiskt.

SKL menar att vi måste satsa mer på fritidshemmen! Det handlar dels om de yttre förutsättningarna som måste stärkas (personaltäthet, personalens utbildningsnivå) dels om att det finns en stor potential i fritidshemmens verksamhet som kan ge eleverna såväl en meningsfull fritid, främja elevernas lärande enligt läroplanen och erbjuda en god omsorg då föräldrarna arbetar.

Vi har inom vår prioriterade fråga ”Framgångsrik skola” under 2014 lyft frågan om fritidshemmens kvalitet och då stött på många kommuner som påbörjat ett utvecklingsarbete. Så vi har förhoppningar om framtiden – de som har börjat måste hålla i och många fler måste komma igång med sitt kvalitetsutvecklingsarbete även i fritidshemmen.

Både huvudmän och staten måste göra mer för att förbättra fritidshemmens verksamhet – nya stödmaterial under 2014 från Skolverket och SKL
Vi måste se till elevens hela dag och att de verksamheter som de deltar i samverkar och utnyttjar den samlade kompetensen på bästa sätt för att stödja elevens utveckling. När SKL samlade en rad olika intressenter i början av 2014 för att slå fast vad som är en fritidshemsverksamhet med god kvalitet visade det sig att det inte fanns någon tydlig bild av hur man skulle arbeta i en sådan verksamhet. Det fanns nationella styrdokument, men de var inte ett tillräckligt praktiskt stöd för att styra mot en god verksamhet. Allt för många huvudmän hade för liten kunskap om fritidshemmens verksamhet och på många håll har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete saknats.

För att stödja kommunerna i arbetet med att stärka kvaliteten i fritidshem presenterade SKL hösten 2014 ett stödmaterial för politiker och förvaltning. Kvaliteten beskrivs i fyra dimensioner: innehåll, process, struktur och resultat. Tillsammans med de nya allmänna råden för fritidshem, som togs fram under 2014 finns nu ett bra stöd för att utveckla verksamheten.

Under hösten 2014 presenterade Skolverket och SKL tillsammans de båda stöden för cirka en sjättedel av landets kommuner. Vi hoppas att nå än fler under 2015 och ser en början till en positiv utveckling för att styra och leda mot en bättre verksamhet i fritidshemmen, där de strukturella förutsättningarna (personalens utbildningsnivå, personaltäthet, lokaler) är en del i ett sånt arbete.

Kommunexempel
När vi har träffat kommuner för att berätta om stödmaterialen har vi mött flera som nyligen tagit nya grepp för kvalitetsarbetet i fritidshemmen, till exempel Borås, Varberg, Höganäs.
En del kommuner har inrättat förstelärartjänster i fritidshemmen som ett led i sitt kvalitetsarbete, till exempel Nässjö, Botkyrka, Helsingborg, Kalmar och Karlstad.
Flera kommuner har inrättat nätverk för fritidspedagoger/lärare i fritidshem.

Bygg ut lärarutbildningen
Här måste även staten göra mer. Det finns stort intresse för att bli lärare i fritidshem, söktrycket är stort men utbildningsplatserna måste bli fler. Det är en av de lärargrupper där rekryteringsbehovet är som störst, det måste även synas i lärosätenas utbildningsutbud.

Stärk kompetensutvecklingen
Det behöver finnas en god kompetensutveckling för alla grupper som arbetar i fritidshemmen. Det vetenskapliga förhållningssättet kan stärkas genom att lärare i fritidshem arbetar tillsammans med universitet och högskolor. Barnskötare och fritidsledare som arbetar i fritidshem ska ges möjlighet till kompetensutveckling och de som inte är utbildade för arbete med barn kan erbjudas sådan utbildning. En god kompetensförsörjning förutsätter att det finns relevanta utbildningar som kan erbjudas med en flexibilitet som gör det möjligt för många att delta. Här behöver universitet och högskolor samverka med huvudmännen.

Låt lärare i fritidshem ingå i statliga satsningar
Det finns nu ett flertal satsningar där staten riktar sig till lärare, och till eleverna i de yngre åren. Här måste fritidshemmens potential bli tydlig och synas som det värdefulla komplement till skolan som den kan vara. Se till att fritidshemmen blir en del i alla satsningar för elever i de yngre åren och se till att lärare i fritidshem inkluderas i alla satsningar på lärare.

En god samverkan mellan fritidshem och skola och ett tydligt pedagogiskt ledarskap är centrala frågor
Fritidshemmen och skolan träffar samma elever, oftast i samma lokaler. Alla vuxna runt barnet måste samarbeta och på bästa sätt utnyttja varandras kompetenser för att eleverna ska få bäst möjligheter att utvecklas. En god samverkan har visat sig vara en viktig faktor för goda resultat. Att underlätta en sådan samverkan är tillsammans med att stödja rektorns pedagogiska ledarskap för fritidshemmen några av de viktigaste faktorerna för en god kvalitet i fritidshemmens verksamhet.
__________________________________________________
Läs mer: Fritidshemmens kvalitet i fokus

Kontakt:
Bodil Båvner
Utredare
Avd för utbildning och arbetsmarknad
08-452 77 68
bodil.bavner@skl.se

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*