Ingen utvärdering, ingen utveckling

Sandkorn klättrar på varandra upp mot himlen.
Det är en stor aktivitet vid baserna. Fort byggs med vallgravar, torn och broar. Ett barn trippar försiktigt på tå mellan ingemanslandet där sandkulorna snart kommer vina förbi, blir påmind om att vara försiktig av ett annat barn som ambitiöst leder arbetet vid en av de angränsande baserna till ingemsnslandet. Gamla ruiner av fort rivs undan och ersätts snabbt av nya. Anfall och försvar diskuteras på en av baserna. På en annan gås reglerna för striden igenom.
Snart börjar det stora kriget om sandlådan, igen.
Det är trångt runt den lilla sandlådan, ännu trängre i den. Vissa får inte plats för att delta utan står och kollar på, inväntades det stora slaget. I trängseln runt sandlådan blir ett barn knuffad och tappar balansen.
Barnet stapplar in i sandlådan och försöker återfå balansen men det är försent.
De tusentals sandkorn som nyss ställts i en formation mot himlen återgår till marken. En konflikt uppstår. Barnen som ansvarat för den bas där tornet nyss föll ser dömmande på den ostrukturerade sandhög som nu bildats framför dem. Det tar inte en lång stund innan dessa blickar letar sig till barnet som haft ned tornet. De ifrågasätter beteendet hos barnet som blev knuffat. De eldar på varandra till en hetiskstämning samtidigt som det andra barnet försöker hävda sin oskyldighet. Den anklagade flyr från kriget men passar först på att sparka ned ett till torn, den här gången med flit. Frustrerande sandkulor kulor kastas efter den ofrivillige kombadanten. Det blir startskottet för slaget om sandlådan.

Helheten gick bra. Barnen tyckte det var kul. Det skedde dock en konflikt så mindre barn nästa gång eller mer personal så alla får bygga och så det inte blir bråk.

Av allt det som hände när barnen hade skapande verksamhet i sand är det såhär en utvärdering kan se ut från personalen. Fokus i utvärderingen riskerar att enbart hamna på konflikter. Finnns det inte några, då nöjer man sig med att skriva att aktiviteten gick bra. Situationen är fylld av social träning och lärande men fokus i fritidshemmets verksamhetsutveckling landar i detta exempel enbart i en säkerhetsanalys för att förebygga konflilter som konstaterar att det behövs antingen fler närvarande vuxna eller mindre barn på platsen för aktiviteten.

Det som har genomförts är fritidspedagogik.
Det som har utvärderats är barnpassning.

Om vi inte kan utvärdera, analysera, för att sedan förbättra vår verksamhet blir det svårt att få evidens för en kunskap- och socialutveckling hos våra barn. Tillslut så blir det då barnpassning. Det blir då svårt att legitimera ett yrke på fritids. Så hur kan vi säkerställa att barnen förbättrar sina kunskaper och sociala kompetens samt att vår verksamhet tillgodoser barnens utveckling på bästa sätt genom utvärdering?

Det finns flera sätt att utvärdera verksamheten på. Jag anser att det bästa är att fråga eleverna själva. Ett exempel kan vara en enklare, återkommande enkät. En sådan undersökning kan delas upp i 3 steg, kartläggning – fokusarbete – utvärdering/analys.

Kartläggning
För att utvecklingen ska bli mätbar är formuleringen av frågorna de absolut viktigaste. Frågorna som ställs är de som sätter ramen för hur resultatet kommer bli. Att fråga elever om kunskapsmålen direkt blir inte begripligt för dem utan här kommer vår profession in.

För att genomföra en kartläggning i utvecklande syfte behöver kunskapsmålen analyseras för att få fram kritiska aspekter.  I till exempel ett demokratiskt förhållningssätt skulle de kritiska aspekterna kunna vara att låta andra delta, få tala samt lyssna på vad andra säger samt komma överens hur leken går till och turas om att bestämma (om det finns en vilja till det) . Det kan vara attitydfrågor som:

  • Jag får vara med och bygga i sandlådan
  • Jag bjuder in andra att vara med
  • när vi bygger i sandlådan är det jag som bestämmer
  • Det går att hoppa in i leken även efter att den redan börjat
  • Alla måste göra lika i leken

Svarsalternativ: alltid, för det mesta, ibland, aldrig, vet inte.

Undersökningen ger även ett medelvärde för hela gruppen. Här går det att få en uppfattning hur väl individen och gruppen klarar av att uppfylla kunskapsmålet, men även hur individen står sig till gruppen. Vid detta skede går det att analysera vilka områden som behöver förbättras för att öka måluppfyllelsen. Det ger tydligare aspekter att fokusera och förbättra i verksamheten.

Fokusarbete
Efter kartläggningen av var det finns ett behov utifrån de kritiska aspekterna börjar arbetet med att stärka dessa. I verksamhet går det dels att väva in som inte är styrd går det att ha dessa i baktanke och genom rollen som pedagog skapa situationer som låter barnen träna och utveckla sina förmågor kring de kritiska aspekterna.

Utvärdering/analys

Viktigaste delen i vårt arbete för att se att det vi gör gör skillnad. Här kan samma undersökning genomföras igen för att mäta skillnaden i resultatet från första undersökningen. Ett positivt utfall innebär att vi är inne på rätt spår i vår verksamhet och kan fortsätta i samma riktning. Här har vi nu evidens, svart på vitt, att det vi gjort och gör fungerar och ger barnen en ökad måluppfyllelse. Får vi inte ett positivt resultat är det i sig inte ett nederlag. Nu finns det istället evidens på vad som inte fungerar eller rent utav ger motsatt effekt.

 

Sådant här arbete ger en annan tyngd i vår verksamhet och synliggör vikten av vårt arbete. Något som gynnar fritidshemmets rätt till sin tid. Hur vi utvärderar bidrar således till hur vår verksamhet kan utvecklas samt våra möjligheter att utveckla verksamheten.  Det finns en win-win situation i att även engagera barnen då det bidrar till en avlastning och barnen som väljer att hjälpa till kan utveckla en ökad känsla av meningsfulhet.

Förutom att utvärdera ifall vår verksamhet erbjuder en kunskapsutveckling kan en undersökning hos barnen även påvisa ifall fritidshemmet erbjuder rätt utrustning, miljö och bedriver rätt aktiviteter i vår verksamhet. Kartlägg behov/intresse – inskaffa material, anpassa miljön.

När ska man då ha tid för allt detta?

Fråga din närmsta chef.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*