No Picture

Att komplettera eller inte komplettera

22 april, 2014 Farzin Panahi 2

Den som kan sin historia om fritidshemmet vet att alla dess tidiga skepnader uppstått i specifika sammanhang för att uppnå ett större samhälleligt syfte. Grundarna av arbetsstugorna ville exempelvis adressera det växande problemet i städerna med barn som fick sin uppfostran från gatan i och med att deras föräldrar förvärvsarbetade i fabrikerna. Lösningen låg enligt dem i att erbjuda barnen hjälp-till-självhjälp genom att lära dem ett yrke samt utbilda barnen i kostlära, hygien, ordning och hushållning med pengar.
Efterträdaren till arbetsstugorna var eftermiddagshemmen. Verksamheten som bedrevs där skiljde sig inte markant från arbetsstugorna. En skillnad var att dock att det ansågs att eftermiddagshemmen skulle bryta mot arbetsstugans stora fokus på hjälp-till-självhjälp genom arbete. Barnens praktiska arbete fördömdes och likställdes med förvärvsarbete som syftade till att finansiera barnstugornas driftkostnader. Det ansågs att skolan skulle vara den enda institution som skulle ha rätten till att utdela arbete till barnen. Deras fritid skulle inte innehålla annat än rekreation och läxläsning och eftermiddagshemmen sku

No Picture

Vad vill vi egentligen?

4 juli, 2013 Farzin Panahi 3

Till våren tar jag ut min examen efter 3,5 år på lärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. Nu när ljuset börjar uppenbara sig i slutet av tunneln har jag börjat fundera. Vad är det jag har åstadkommit? Totalt har jag studerat 5 år på högre nivå ( 3,5 år lärarutbildning samt 1,5 år fristående kurser). Jag tittar genom mina betyg, A, A, B, A, B, C, B, A, B, A, A….. En massa bokstäver. Men vad ska jag göra med dem? Kan jag sälja dem? Jag har ju producerat dem. Kan man få betalt för bokstäver? Nja, kommer troligtvis inte att få bättre betalt som fritidspedagog med hjälp av dem. Varför har utbildat mig då? Personlig utveckling? Jo, visst. Men vad ska jag göra av min personliga utveckling? Kommer den att få fortsätta gro när jag påbörjar mitt yrke eller kommer den att bli kvävd av nuvarande strukturer i utbildningsväsendet?

No Picture

Morgondagens fritidspedagoger

23 april, 2013 Farzin Panahi 4

Genom åren har det publicerats ett antal rapporter om olika försöksverksamheter där fritidshem och skola har integrerats. I denna text ska Anita Söderlunds studie: ” Totalintegrerad skola och fritidshem som skolmodell – Erfarenheter från 5 års försöksverksamhet vid Karlbergskolan i Stockholm” behandlas.

Syftet med denna försöksverksamhet var bl.a. att hitta en fungerande modell där fritidshem och skola skulle kunna finnas under samma lokaler och arbeta med åldersintegrerade grupper. Projektet syftade utöver detta till att se om ett lokal- och verksamhetsintegrerat lågstadium och fritidshem kunde falla väl ut och om detta i sin tur skulle rättfärdiga mindre skolenheter och därmed mindre kostnader för bland annat lokaler.

No Picture

Kompisar från förr

2 februari, 2013 Farzin Panahi 2

Vi växte nämligen upp i ett så kallat socioekonomiskt utsatt område och många av oss delade samma öde som de individer TLK berättade om i sina texter. Vi alla hade olika bakgrunder och olika hemförhållanden. Men några av oss hade en sak gemensamt.
Ingen gick på fritids. Vad gjorde vi istället? Låt mig berätta

No Picture

Har Lärarförbundet något att lära av gamla SFL?

22 september, 2012 Farzin Panahi 3

I somras satte jag mig ner och gick genom den forskning som finns om fritidspedagogik och fritidshemmet. Ville hitta inspiration till vad jag kan skriva om i mitt examensarbete. När jag läste Finn Calanders avhandling hittade jag ett stycke som väckte min nyfikenhet. I det föreslår han en metod som kan brukas för att ta reda på hur det fackliga arbetet gällande fritidspedagoger förändrades när Svenska Facklärarförbundet (SFL) och Sveriges Lärarförbund (SL) gick ihop och bildade Lärarförbundet (LF). Metoden gick ut på att jämföra de tidskrifter som SFL gav ut om fritidspedagogers arbete i skolan innan LF bildades med de tidskrifter som LF gav ut om samma ämne. För att stilla min nyfikenhet valde jag att göra just detta. Jag beställde hem de skrifter som omnämndes från libris.kb.se och började jämföra dem.

No Picture

De kallar oss fritidshemspedagoger

11 juli, 2012 Farzin Panahi 5

Varför behövs fritidshemspedagogiken i skolan? För att svara på denna fråga måste det först ske en diskussion om skolan som verksamhetssystem och det lärande som sker inom detta system. Detta för att sedan beskriva vad fritidshemspedagogiken kan tillföra barnen som skolan inte kan.

No Picture

I huvudet på en fritidshemspedagogsstudent

5 juni, 2012 Farzin Panahi 2

Med hjälp av mina studiekamrater har jag identifierat vissa problemområden inom utbildningen till fritidshemspedagog, samt yrket i övrigt. Viljan med denna text är att lyfta dessa frågor ur ett studentperspektiv. För att underlätta läsningen har dessa områden delats upp i underrubriker som följer här nedan.