No Picture

Kommentar rörande regeringens besked om förtydligat uppdrag

13 januari, 2015 Hadar Nordin 3

När utbildningsdepartementet under ledning av Jan Björklund lät meddela att fritidspedagoger inte inkluderats i legitimationsreformen påbörjade Lärarförbundet ett arbete som kom att resultera i ett förslag man kallade ”kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna”. I en kompletterande skrivelse skrev man att ”Det lärande som sker inom fritidshemmen är ett viktigt bidrag för att öka skolans måluppfyllelse. Fritidshemmens uppdrag när det gäller lärande och utveckling behöver förtydligas och verksamheten bör liksom skolan i övrigt, styras av läroplan med kursplan”. Syftet med kursplanen var att likställa fritidspedagogik med andra skolämnen och därmed öppna för en legitimering av fritidspedagoger.

Kursplanen motiverades också med skolinspektionens rapport 2010:3 ”Fritidshemmets uppdrag bör förtydligas i de statliga styrdokumenten särskilt när det gäller lärande- och utvecklingsuppdraget ”. Från förbundets sida valde man dock i kursplanens förord att kapa meningen och utelämna ”liksom avseende kraven på en god omsorg. Det är också viktigt att ledningsansvaret tydliggörs.”

FacebookTwitterWhatsAppEmail
img_3138

Fritidshemmets pedagogiska och ekonomiska ledarskap

14 december, 2014 Hadar Nordin 3

Det pedagogiska ledarskapet i fritidshem får gång på gång kritik i olika granskningar. Kanske är det inte så konstigt. Idag finns ingen obligatorisk del i rektors utbildning som särskilt berör fritidshemmets uppdrag. Inte heller rörande samverkan med skolan.

FacebookTwitterWhatsAppEmail
No Picture

Fritidspedagogens yrkesroll – ett resultat av forskning och beprövad erfarenhet!?

16 november, 2014 Hadar Nordin 4

1998intervjuades Monica Hansen (numer orwehag) av Lärarförbundet i skriften ”Kunskap och kärlek – visioner om läraryrket”. Hansen skulle senare samma år doktorera på samverkan mellan lärare och fritidspedagoger. En tämligen viktig avhandling då det hunnit gå ett par år efter fritidshemmen samordnats under skolan. Hansen själv hade jobbat som fritidspedagog i Göteborg när kommunfullmäktige 1981 klubbade igenom ”samlad skoldag” för årskurs 1 och 2. Beslutet genomfördes 1985. Hansen egen forskning visar ett tydligt mönster i de konflikter som ”oundvikligen tycks uppstå när fritidspedagoger ska samverka med lärare”

De båda yrkeskategorierna har många gemensamma utgångspunkter. Men Hansen fann att de båda är diametralt olika i sin syn på den egna och ”motpartens” yrkesroll. Vidare visade Hansens forskning på helt olika system för samarbete.

”När lärare samverkar med fritidspedagoger lämnar de ett tydligt och avgränsat område ifrån sig.”

FacebookTwitterWhatsAppEmail
No Picture

Fritidshemmet 1984-2014

11 november, 2014 Hadar Nordin 3

1984: Gruppen – kvalitetsaspekt
2014: Gruppen – kvantitativt mått

1984: ”Föreningslös ungdom är en riskgrupp”
2014: ”Barngruppernas storlek i är en risk”

1984: Fritidspedagoger organiserar grupper pga barns behov
2014: Fritidspedagoger organiserar grupper pga trånga lokaler

1984: Egen lokal
2014: Egna leklådor

1984: Bakar pga ”bra att kunna”
2014: Bakar pga ”praktisk matematik”

1984: ”Vi borde samverka med skolan. Vi kompletterar varandra bra!”
2014: ”Vi är lärare i skolan”

1984: ”Hur ska vi balansera mellan grupp och individ”
2014: ”Har någon sett Matilda!?”

1984: ”Vad krävs för ett gott liv?”
2014: ”Vad krävs för att hålla reda på alla ungar?”

FacebookTwitterWhatsAppEmail
No Picture

Vad är fritidspedagogik?

4 november, 2014 Hadar Nordin 5

Fritidspedagogik eller fritidshemspedagogik? Vad är det egentligen?
Vi har kollektivt som yrkeskår alldeles för länge hävdat att uppdraget är otydligt, att vi har svårt att beskriva lärandet som sker i fritidshemmet och när pedagogiken ska beskrivas berättar vi vad vi gör[/]. Även när det kommer till fritidspedagogens yrkeskompetens beskriver vi gärna den med något annat än vår utbildning.

Att våga definiera är att avgränsa.
Att avgränsa är att förtydliga.
Att förtydliga är att synliggöra kärnan.

Vår yrkesvärld är fylld av floskler. Vi beskriver vår kompetens som ”flexibel” och att vi ser ”hela barnet hela dagen”. Vi vill beskriva samverkan med skolan som ”lärande hela dagen” utan att kunna precisera fritidshemmets lärande nämnvärt. Och när frågan kommer till vad fritidspedagogik är vill vi gärna använda ordet ”att”. ”Att låta barnens intressen styra”. Vi beskriver pedagogiken med syften, innehåll – eller ur pedagogiken transformerade processer. ||||

FacebookTwitterWhatsAppEmail
No Picture

Ett välfärdsmonster?

15 oktober, 2014 Hadar Nordin 0

Idag är fler än 425.000 barn inskrivna i fritidshem i Sverige. Ungefär tre av fyra fritidshem är integrerade med skolan. Många av de dessa fritidshem saknar ändamålsenliga lokaler. De saknar strukturella förutsättningar för att nå verksamhetens nationella mål. Inför riksdagsvalet gick i princip alla partier till val med en ambition om att minska barngrupperna i fritidshemmen

FacebookTwitterWhatsAppEmail
Back Camera

Från pedagogiska rum till lek i en låda – lärmiljöer i fritidshem

1 oktober, 2014 Hadar Nordin 0

Under 2012 genomförde Mittuniversitetet en omfattande enkätundersökning bland Sveriges fritidspedagoger. Syftet med studien var att beskriva personalens uppfattningar om lärmiljöer på fritidshem. Enkäten innehöll dels frågor som skulle skattas men också öppna frågor som kunde besvaras via text. Via lärarförbundets medlemsregister mailades webbenkäten ut till ca 11.000 personer som redovisas som ”anställda i fritidshem”. 4300 svarade.

Ett problem med att använda lärarförbundets register är det till stor del bygger på vilken utbildning eller anställning medlemmen innehade vid medlemsansökan.
2013 redovisade lärarförbundet ca 4000 medlemmar som ”lärare i fritidshem”. Forskning.se skrev för något år sedan att ”Det råder brist på fritidspedagoger i Sverige. Bara 6000 av de ungefär 17.000 som jobbar på fritidshemmen har högskoleutbildning med inriktning på fritidspedagogik.”
Att Mittuniversitetet fick in 4300 svar måste anses som ett fantastisk gensvar då det ungefär speglar bilden av hur många på listan som faktisk jobbar i fritidshem.

FacebookTwitterWhatsAppEmail
No Picture

Matematiklyft för fritids?

26 september, 2014 Hadar Nordin 0

I en artikel i tidningen fritidspedagogik (Lärarförbundets tidning) skriver man ett reportage om ett ”mattelyft för (nästan) alla”. Fritidspedagoger i Nässjö saknar ett matematiklyft för fritidshemmen. Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram material för ett matematiklyft, men i Nässjö saknar man specifikt material för fritidshemmen.

Jönköping och Nässjö är en fackligt metropol för fritidspedagogiska frågor och tidningen fritidspedagogik använder sig gärna av ämnesråden och deras arbetsplatser i sina artiklar. Här finns en rad profiler som engagerat sig fackligt under många år och mycket ljus har riktats mot området. Man har länge slagits på kommunal nivå för ett uppgraderade av fritidshem

FacebookTwitterWhatsAppEmail
1 2 3 4 5 21