No Picture

Fritidspedagogens yrkesroll – ett resultat av forskning och beprövad erfarenhet!?

16 november, 2014 Hadar Nordin 4

1998intervjuades Monica Hansen (numer orwehag) av Lärarförbundet i skriften “Kunskap och kärlek – visioner om läraryrket”. Hansen skulle senare samma år doktorera på samverkan mellan lärare och fritidspedagoger. En tämligen viktig avhandling då det hunnit gå ett par år efter fritidshemmen samordnats under skolan. Hansen själv hade jobbat som fritidspedagog i Göteborg när kommunfullmäktige 1981 klubbade igenom “samlad skoldag” för årskurs 1 och 2. Beslutet genomfördes 1985. Hansen egen forskning visar ett tydligt mönster i de konflikter som “oundvikligen tycks uppstå när fritidspedagoger ska samverka med lärare”

De båda yrkeskategorierna har många gemensamma utgångspunkter. Men Hansen fann att de båda är diametralt olika i sin syn på den egna och “motpartens” yrkesroll. Vidare visade Hansens forskning på helt olika system för samarbete.

“När lärare samverkar med fritidspedagoger lämnar de ett tydligt och avgränsat område ifrån sig.”

Från pedagogiska rum till lek i en låda – lärmiljöer i fritidshem

1 oktober, 2014 Hadar Nordin 0

Under 2012 genomförde Mittuniversitetet en omfattande enkätundersökning bland Sveriges fritidspedagoger. Syftet med studien var att beskriva personalens uppfattningar om lärmiljöer på fritidshem. Enkäten innehöll dels frågor som skulle skattas men också öppna frågor som kunde besvaras via text. Via lärarförbundets medlemsregister mailades webbenkäten ut till ca 11.000 personer som redovisas som ”anställda i fritidshem”. 4300 svarade.

Ett problem med att använda lärarförbundets register är det till stor del bygger på vilken utbildning eller anställning medlemmen innehade vid medlemsansökan.
2013 redovisade lärarförbundet ca 4000 medlemmar som ”lärare i fritidshem”. Forskning.se skrev för något år sedan att “Det råder brist på fritidspedagoger i Sverige. Bara 6000 av de ungefär 17.000 som jobbar på fritidshemmen har högskoleutbildning med inriktning på fritidspedagogik.”
Att Mittuniversitetet fick in 4300 svar måste anses som ett fantastisk gensvar då det ungefär speglar bilden av hur många på listan som faktisk jobbar i fritidshem.