SKL: Fortsatt negativ utveckling av fritidshemmens förutsättningar

8 april, 2015 Redaktion .se 0

Idag presenteras siffror som visar att förutsättningarna för fritidshemmen fortsätter att försämras. Barngrupperna ökar, personaltätheten försämras och utbildningsnivån går ner. Det är inga stora skillnader mellan 2013 och 2014 men situationen har stadigt försämrats under lång tid vilket är mycket problematiskt.

SKL menar att vi måste satsa mer på fritidshemmen! Det handlar dels om de yttre förutsättningarna som måste stärkas (personaltäthet, personalens utbildningsnivå) dels om att det finns en stor potential i fritidshemmens verksamhet som kan ge eleverna såväl en meningsfull fritid, främja elevernas lärande enligt läroplanen och erbjuda en god omsorg då föräldrarna arbetar.

Från pedagogiska rum till lek i en låda – lärmiljöer i fritidshem

1 oktober, 2014 Hadar Nordin 0

Under 2012 genomförde Mittuniversitetet en omfattande enkätundersökning bland Sveriges fritidspedagoger. Syftet med studien var att beskriva personalens uppfattningar om lärmiljöer på fritidshem. Enkäten innehöll dels frågor som skulle skattas men också öppna frågor som kunde besvaras via text. Via lärarförbundets medlemsregister mailades webbenkäten ut till ca 11.000 personer som redovisas som ”anställda i fritidshem”. 4300 svarade.

Ett problem med att använda lärarförbundets register är det till stor del bygger på vilken utbildning eller anställning medlemmen innehade vid medlemsansökan.
2013 redovisade lärarförbundet ca 4000 medlemmar som ”lärare i fritidshem”. Forskning.se skrev för något år sedan att “Det råder brist på fritidspedagoger i Sverige. Bara 6000 av de ungefär 17.000 som jobbar på fritidshemmen har högskoleutbildning med inriktning på fritidspedagogik.”
Att Mittuniversitetet fick in 4300 svar måste anses som ett fantastisk gensvar då det ungefär speglar bilden av hur många på listan som faktisk jobbar i fritidshem.

No Picture

En nystart är en möjlighet att göra något annorlunda

5 augusti, 2014 Hadar Nordin 1

Åtminstone jag brukar kliva in på jobbet efter sommaren fylld av ambition att förbättra och kanske förändra. I slutändan brukar ambitionen spädas i vardagens våg som framåt oktober sköljer in likt tidvattnet. Det vi skrev, tänkte och byggde blir till korn av sand i ett hav som slukat bättre idéer förr. En gruskorn, ett tankefoster, som vi sedan aldrig mer får fatt igen.

Jag ska inte skriva om en ny paradigm, en vår eller ett lyft. Men jag tror att vi måste hitta ett sätt att förankra, underbygga och implementera förändring varaktigt över tid. Man bygger inte slott i sanden om man har för avsikt att det ska stå kvar. ||||

Vad gäller fritidshemmet måste vi hitta en bredare front som samarbetar över gränser. Många driver utveckling lokalt som båtar på ett guppande hav. De är positiva förebilder och de behövs! Förändring börjar ofta i något litet. Men ännu har vi inte lyckats samordna oss och mötas brett för att bygga något mer. En plattform. Men vad är det vi behöver göra och vilka gränser eller hinder finns det som vi måste övervinna

No Picture

Vilka är fritidshemmets kvalitetsmått?

18 februari, 2014 Hadar Nordin 1

Sedan fritidshemmen samordnades med skolan har brukarundersökning dominerat bilden av vad som är ett kvalitativt fritidshem. Oavsett om man frågar barn eller föräldrar så är brukarundersökning ett svagt mått på kvalitet. Den enda positiva aspekten är att den är lätt att mäta och jämföra. Precis som Bengt Thorngren sa: Att barn trivs på fritids är inte detsamma som kvalitet. Statistik är inte alltid ett bra sätt att mäta och enkäter är ofta stelbenta. En proce

No Picture

SKL, kvalitet och fritidshemmen

16 februari, 2014 Hadar Nordin 0

Robert Hammarstrand (S) avslutade fredagens hearing med orden “hoppas detta kan bli ett nationellt startskott för att uppvärdera och synliggöra fritidshemmen”. Dagen på SKL var fylld av goda exempel, lokala initiativ till att utveckla fritidshemmen samt verksamhets- och forskarperspektiv.

No Picture

Nytt år. Stora möjligheter.

12 januari, 2014 Hadar Nordin 1

Jag tror att 2014 blir ett viktigt år. Under en lång period har nu fritidspedagoger kämpat (på olika sätt) mot en politik som på många sätt motverkat fritidshemmets syfte. Idag har stormen lagt sig trots att vi inte riktigt är “tillbaka till Gå”. Om vi bortser från legitimationsfrågan så finns en tydlig effekt av den rörelse som väcktes på Facebook; en “yttre” nyfikenhet för fritidshemmets verksamhet och “inre” vilja att berätta.