Fritidshem och skola i samverkan

12 februari, 2015 Hadar Nordin 0

Redan innan fritidshemmet och skolan samordnades fanns en oro över hur formerna för samverkan skulle se ut. I början på 70-talet kom de första utredningarna som tittade mot en samverkan mellan fritidshem och skola. SIA-utredningen (SOU 1974:53) föreslog att fritidspedagoger genom en förändring av ”skolans inre arbete” kunde leda kreativa och praktiska aktiviteter. Det skulle öppna för en pedagogisk miljö med utrymme för sammanhang och förutsättningar för att utveckla såväl kognitiva som praktiska förmågor och förståelse. En annan utredning om barns fritid (SOU 1974:42) föreslog att fritidshemmen på sikt skulle integreras med skolorna. Kanske var detta primärt av ekonomiska intressen då de fristående fritidshemmen ansågs vara för dyra. Förvisso stod fritidshemmen tomma stora delar av dagen men det fanns utrymme för personalen att planera, handla och knyta kontakter med förenings- och kulturliv. Redan efter SIA-utredningen förkom det försök med att integrera verksamheterna.

No Picture

Fritidshemmets kompletterande uppdrag

18 april, 2014 Hadar Nordin 0

Det har precis varit påsklov och fritidshemmens verksamhet blomstrar på många håll. Samtidigt pågår en debatt huruvida verksamhetens uppdrag bör förtydligas mer eller inte. Få fritidspedagoger uttrycker dock en osäkerhet kring uppdraget på lov eller vanliga fritidshemseftermiddagar. Ändå ligger den där känslan av otydlighet och stör som en sten i skon hos många. Men är det verkligen fritidshemmets pedagogiska uppdrag som behovet förtydligas?

No Picture

Vad det blev av fritidshemmen – och vad de skulle kunna vara Del 2

4 september, 2013 Hadar Nordin 0

Efter att fritidshemmen samordnades med skolan har fritidspedagogens yrkesroll genomgått vad jag vill kalla en identitetskris. Detta kanske också stärks genom de olika typer av fritidshemsakademiker som utbildats eller nu utbildas: Fritidspedagoger, lärare mot fritidshem och grundlärare med inriktning mot fritidshem. Vart finner vi gemensam mark i utbildningar som både förenar och skiljer oss åt?

No Picture

Makt i samverkansrelationen skola-fritidshem

31 maj, 2013 Hadar Nordin 0

I läroplanen står det att “Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.”
Samtidigt manar läroplanen fritidshemmet allena att komplettera de andra verksamheterna. En formulering som lätt tolkas som att fritidshemmet ska anpassa sig till skolans verksamhet. “ömsesidigt”?  

No Picture

Krig? Fred? Frihet!

21 maj, 2013 Hadar Nordin 1

den, för fritidspedagogen , evigt kämpande Stefan Helte åter för att lyfta fritidshemmens politik och situation. Det ska han hyllas för. Men rubriksättningen blir olycklig här. “Fred” vittnar om ett krig. Mellan skola och fritidshem. Låt mig säga det nu. Det finns inget krig. Det som finns är grundläggande strukturer och normer som är ett direkt hinder för samverkan

No Picture

Morgondagens fritidspedagoger

23 april, 2013 Farzin Panahi 4

Genom åren har det publicerats ett antal rapporter om olika försöksverksamheter där fritidshem och skola har integrerats. I denna text ska Anita Söderlunds studie: ” Totalintegrerad skola och fritidshem som skolmodell – Erfarenheter från 5 års försöksverksamhet vid Karlbergskolan i Stockholm” behandlas.

Syftet med denna försöksverksamhet var bl.a. att hitta en fungerande modell där fritidshem och skola skulle kunna finnas under samma lokaler och arbeta med åldersintegrerade grupper. Projektet syftade utöver detta till att se om ett lokal- och verksamhetsintegrerat lågstadium och fritidshem kunde falla väl ut och om detta i sin tur skulle rättfärdiga mindre skolenheter och därmed mindre kostnader för bland annat lokaler.

No Picture

Fritidspedagogens verksamhetsfält (Join the revolution)

26 januari, 2013 Hadar Nordin 6

Jag tror att vi måste definiera vad som är fritidspedagogens verksamhetsfält. Vad som är ramen för vad vi ska fylla med vår utbildning och kompetens. Varför tror jag att det är viktigt? Jo, för även här finns, enligt mitt synsätt, tveksamma uppfattningar och tolkningar av uppdraget.