No Picture

Kommentar till riksdagsbeslutet

6 november, 2013 Micke Andersson 1

I går klubbade riksdagen genom ett av årets självklaraste beslut. Utbildningsutskottet förslag om att fritidspedagoger utbildade före 2001 ska återfå behörigheten att ansvara för fritidshemmens verksamhet antogs.

No Picture

Förvaltningschef: Fritids är en mjölkko

27 november, 2012 Redaktion .se 6

”Ett exempel är att ökade behov i skolan, bland annat att höja elevernas resultat på nationella prov, har lett till en successiv resursöverföring från fritidshem till skola, vilket bidragit till att personaltätheten
på fritidshemmen minskats och gruppstorleken där successivt ökat”

No Picture

Politikerretoriken i fritidshemspolitiken

6 november, 2012 Hadar Nordin 7

Vad Jan Björklund egentligen vill med fritidshemmen är inte helt kartlagt. Jag letar mig bak i tiden för att hitta svar. I ett riksdagsprotokoll från Mars 2007 (2007/08:119) svarar Björklund på ett antal interpellationer (2007/08:709, 764, 772) rörande resurser i förskola och fritidshem.

”Fritidshemmet har en central uppgift i att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, och det är viktigt att kvaliteten i verksamheten upprätthålls och utvecklas. Den pedagogiska verksamheten utgör ett viktigt komplement till skolan. Fritidshemmet är också en förutsättning för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med arbete och studier.