Litteratur och forskning

Här presenteras Litteratur och forskning riktad mot fritidspedagogik.

Monica Orwehag har sammanställt en lista över ett urval av aktuell fritidspedagogisk litteratur. Väl värd att djupdyka i eller skumläsa om intresse finns för sin egna samt fritidshemmets kompetensutveckling. Klokt kan också vara att äska om medel för inköp av litteratur alt. lägga en del av sin egen budget. Det om något kan hjälpa fritidshemmet framåt.

En del går att ta del av direkt via länkarna från listan som presenteras nedan. För att få listan som pdf går det bra att klicka här


Fritidspedagogisk litteratur i urval, uppdaterad oktober 2017

Sammanställd av Monica Orwehag

Antologier och böcker med fritidspedagogisk inriktning

Klerfelt, Anna. & Haglund, Björn. (red.). (2011). Fritidspedagogik – Fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber.

Nielsen, Hansen Orwehag, Johansson, Lundström, Wernersson & Wikström (2011) Konsten att navigera mellan individ och grupp. Lärarens uppdrag i förskola, fritidshem och skola. Malmö: Gleerups

Pihlgren, Ann. S. (red) (2011) Fritidshemmet – fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan, Lund: Studentlitteratur.

Jensen, Mikael (2011) Den fria tidens lärande. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, I. (2011). Fritidshemspedagogik: idé, ideal, realitet. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Rohlin, Malin (2012) Fritidshemmets historiska dilemman: en nutidshistoria om konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Erlandsson, S & Sjöberg, L: (red).(2013) Barn- och ungdomsforskning. Metoder och arbetssätt. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, Thomas, Lindgren, Simon & Hellman, Anette (2013) Nya uppväxtvillkor: samhälle och individ i förändring. Stockholm: Liber

Pihlgren, Ann. S. (red) (2013) Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur.

Rohlin, Malin (red) (2013). Meningsskapande fritid. Lund: Studentlitteratur.

Jensen Mikael & Fjällhed Anders (red) (2013). Barns livsvillkor – i mötet med skola och fritidshem. Lund: Studentlitteratur.

Ankerstjerne, T. (red) (2015) Perspektiv på fritidshemspedagogik. Lund: Studentlitteratur

Hviid, Pernille & Højholt, Charlotte (red) (2015). Fritidspedagogik med barnperspektiv. Lund: Studentlitteratur

Pihlgren, Ann. S. (red) (2015) Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget. Lund: Studentlitteratur.

Pihlgren, Ann. S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat. Lund: Studentlitteratur.

Ackesjö, Helena, Berggren, Jonas, Dahl, Marianne, Ellborg, Katarina, Friman, Per-Ola & Koskenkorva, Kari. (2017) Entreprenöriell fritidspedagogik – Att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation. Stockholm: Liber.

Broström, Stig. (2017). Didaktik for skolepædagoger – pædagoger i skolen. Köpenhamn: Hans Reitzels.

Gravesen, David Thore. (red) (2017). Pædagogik i skole og fritid Köpenhamn: Hans Reitzels.

Rohlin, Malin (red) (2017). Teori som praktik i fritidshemmet. Stockholm: Gleerups.

Artiklar, äldre och nyare, ur antologier och tidskrifter (tidsföljd)

Klerfelt, Anna (1999) Fritidshem och skola – olika miljöer för lärande. I Carlgren I (red) Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur.

Hansen, Monica (2000). Fritidspedagogen – en av lärarna i skolan. I Kärrby, G (red). Skolan möter förskolan och fritidshemmen. Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, Ann-Christine (2001). Läroplaner för de yngre barnen. Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag. Pedagogisk Forskning i Sverige, årg 6 nr 4 s 241–269.

Hansen, Monica. (2000) Fritidspedagogen och framtiden. I Johansson & Ronander, (red) Vägar till pedago­giken i förskola och fritidshem. Stockholm: Liber.

Haglund, Björn (2009) Fritid som diskurs och innehåll. En problematisering av verksamheten vid ›afterschool-programs› och fritidshem. Pedagogisk forskning i Sverige, årg 14, nr 1. http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/haglund14_1.pdf

Andersson, Birgit. (2010). Introducing assessment into Swedish leisure-time centres: Pedagogues’ attitudes and practices. Education Inquiry, 1 (3), 197–209.

http://www.use.umu.se/digitalAssets/50/50084_web_birgit.pdf

Pálsdóttir, Kolbrún Þ. (2010). After-School Centres for 6–9 Year Olds in Reykjavik, Iceland. Barn nr. 4 2010: pp 9-28,

http://www.ntnu.no/documents/10458/20992327/palsdottir.pdf

Hjalmarsson, Maria (2010). Fritidspedagogers skattningar av sitt yrkeskunnande – Resultat från en nationell enkätundersökning. KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 6, nr 1, 2010. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:398141/FULLTEXT01.pdf

Löfdahl, Annica (2010). Vad har de för sig i skolan efter klockan 3? – Installationsföreläsning, 15 september 2010. KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 6, nr 1, 2010.

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:398123/FULLTEXT01.pdf

Hansen Orwehag, M (2011). Att leda den fria tidens lärande – med gruppen i fokus. I Nielsen, C m.fl. Konsten att navigera mellan individ och grupp. Lärarens uppdrag i förskola skola och fritidshem. Stockholm: Gleerups.

Foss, Vigdis (2011). Usynlige læringskulturer i skolefritidsordningen. Sammenhenger og brudd mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. Barn nr. 2 2011:27–45. http://www.ntnu.no/documents/10458/401506704/Foss.pdf/90e54ecc-d7be-4d62-bb31-9c03dd6cc57e

Saar, Tomas, Löfdahl, Annica & Hjalmarsson, Maria (2012) Kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem. Nordisk barnehageforskning 2012 5(3), 1–13.

http://www.nordiskbarnehageforskning.no/

Lindström, Lisbeth (2012) Everyday life at the leisure-time centre.  The Online Journal Of New Horizons In Education – April 2012, Volume 2, Issue 2.

http://www.tojned.net/pdf/v02i02/v2i2-02.pdf

Karlsson, Marie (2012) ”Jag brukar kalla dom för mina oslipade diamanter” – En fritidspedagogutbildare berättar om 31 år i Huset. KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 8, nr 1, 2012.

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:579438/FULLTEXT01.pdf

Andersson, Birgit (2012) Bedömning av barn på fritidshem. Forskning om undervisning och lärande nr 9, oktober 2012.

http://stiftelsensaf.se/web%5Cshop2.nsf/webDescription/2E68FEB36C6C5193C1257AA20057FF93/$file/SAF_Forskning_nr_9_2012.pdf

Hjalmarsson, Maria (2013) Governance and Voluntariness for Children, International Journal for Research on Extended Education, Vol. 1, nr 1, 86-96

Kane, Eva, Ljusberg, Anna-Lena & Larsson, Håkan. (2013) Making Magic Soup – The facilitation of play in school-age childcare, International Journal of Play, 2:1, 7-21,

http://dx.doi.org/10.1080/21594937.2013.769814

Tidskriften Barn nr. 3 2014 Temanummer om fritidspedagogik. Utgiven av Norsk senter for barneforskning. Texterna är inte tillgängliga för nerladdning men abstract kan läsas på tidskriftens webbsida. https://www.ntnu.no/barneforskning/forskning/barn

Innehåll:

  • Anna Klerfelt & Kolbrún Þ. Pálsdóttir: Fritidshem som kunskapsfält och forskningsområde. Introduktion till temanummer
  • Anna-Liisa Närvänen & Helene Elvstrand: På väg att (om)skapa fritidshemskulturer. Om visioner, gränsdragningar och identitetsarbete
  • Helena Ackesjö & Anna Landefrö: På spaning efter en gräns. Några barns perspektiv på skillnader mellan förskoleklassens och fritidshemmets verksamheter i Sverige
  • Hilde Dehnæs Hogsnes: Barns muligheter for å erfare sammenhenger i overgang fra barnehage til skolefritidsordning
  • Birgit Andersson: Vad händer med fritidspedagogyrket och fritidshemspedagogiken i Sverige?
  • Kolbrún Þ. Pálsdóttir: The professional identity of recreation personnel
  • Maria Hjalmarsson & Annica Löfdahl: Omsorg i svenska fritidshem: fritidspedagogers etiska förmåga och konsekvenser för barn
  • Maria Øksnes, Agneta Knutas, Ann Ludvigsson, Carin Falkner & Bjørg Kjær: Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem

Klerfelt, Anna & Haglund, Björn (2014). Walk-and-Talk Conversations: a Way to Elicit Children’s Perspectives and Prominent Discourses in School-Age Educare. International Journal for Research on Extended Education. Jg. 2, Nr. 2 http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/article/view/17538

Kane, Eva, & Petrie, Pat. (2014). Becoming-player in school-age childcare, Reconceptualising Educational Research Methods, 5(1).

https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/view/947/843

Lager, Karin, Sheridan, Sonja, & Gustafsson, Jan. (2015). Systematic quality development work in a Swedish leisure-time centre. Scandinavian Journal of Educational Research, (Published online: 24 Jul 2015)

Lager, Karin (2015). ‘Learning to play with new friends’: systematic quality development work in a leisure-time centre. Early Child Development and Care. 2015 http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2015.1030634

Holmberg, Linnéa & Börjesson, Mats (2015) Ideological Dilemmas in Leisure-time Centers. The Swedish Schools Inspectorate and the Concept of Meaningfulness. Nordic Studies in Education, Vol. 35, 3-4 2015, pp. 313–331.

Närvänen, Anna Liisa & Elvstrand, Helene (2015). What is Participation? Pedagogues’ Interpretative Repertoires and Ideological Dilemmas Regarding Children’s Participation in Swedish Leisure-time Centres. International Journal for Research on Extended Education, Volume 3, Issue 2/2015, pp. 5–23

Boström, Lena, Hörnell, Assar & Frykland, Marie. (2015). Learning Environments at Leisure-Time Centres in Sweden: A Comprehensive Survey of Staffs’ Perception. International Journal of Extended Learning, 3(1), 5–18.

Boström, Lena. & Augustsson, Gunnar. (2016). Learning Environments in Swedish Leisure-time Centres 🙁 In) equality, “Schooling”, and Lack of Independence. International Journal for Research on Extended Education, 4 (1), 125-145.

Haglund, Björn (2016) Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap. I Educare 1, 64-82.

Ackesjö, Helena, Nordänger, Ulla Karin & Lindqvist, Per. (2016). “Att jag kallar mig själv

för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation”: Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem. Educare (1), 86-109.

Plantenga, J., & Remery, C. (2017). Out-of-school childcare: Exploring availability and quality in EU member states. Journal of European Social Policy, 27(1), 25-39.

Avhandlingar på fritidsområdet (Äldre och nyare, i urval, listade i tidsordning)

Länk för nerladdning anges om sådan finns

Svensson, Roland. (1981). Offentlig socialisation: det nya fritidshemmet i teori och praktik. (1. uppl.) Diss. Göteborg: Univ. Lund: Liber Läromedel

Johansson, Inge. (1984). Fritidspedagog på fritidshem. En yrkesgrupps syn på sitt arbete. (Göte­borg Studies in Educational Sciences 48). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Evaldsson, Ann-Carita (1993). Play, disputes and social order: everyday life in two Swedish after-school centers. Linköping studies in arts and science; 93. Linköping Tema, Universitetet i Linköping

Fredriksson, G. (1993). Integration av förskola, skola, fritidshem – utopi och verklighet. Ett försök att skapa en annorlunda skola i en traditionell miljö. Doktorsavhandling. Stockholm: HLS.

Ursberg, Maria (1996). Det möjliga mötet: en studie av fritidspedagogers förhållningssätt i samspel med barngrupper inom skolbarnsomsorgen. Akademisk avhandling. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Karlsudd, Peter (1999) Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg. Lund: Lunds universitet.

Hansen, Monica (1999). Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. (Göteborg Stu­dies in Educational Sciences 131). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

http://www.avhandlingar.se/avhandling/6a3ff84578/

Calander, Finn. (1999). Från fritidens pedagog till hjälplärare: fritidspedagogers och lärares yrkes­relation i integrerade arbetslag. Diss. Uppsala: Univ.

Rohlin, Malin, (2001) Att styra i namn av barns fritid: en nutidshistoria om konstruktionen av dagens fritidshem i samordning med skolan. Avhandling. Stockholm: HLS

Munkhammar, Ingmarie. (2001). Från samverkan till integration. Arena för gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar. En studie av hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar en samverkan. Doktorsavhandling/Luleå tekniska universitet

Gustafsson, Jan (2003). Integration som text, diskursiv och social praktik: en policyetnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och förskoleklassen. (Göteborg Studies in Educational Sciences 199). Göte­borg: Acta Universitatis Gothoburgensis

Nilsson, Monica (2003) Transformation Through Integration: An Activity Theoretical Analysis of School Development as Integration of Child Care Institutions and the Elementary School. Diss. Helsingfors: Univ., 2003. Karlskrona.

Haglund, Björn (2004) Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan. (Göteborg Studies in Educational Sciences 224). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16424

Hjelte, Jan (2005). Samarbete i gränsland: Om relation och kommunikation i samarbete mellan skola och barnomsorg. Avhandling. Umeå: Umeå universitet.

http://www.avhandlingar.se/avhandling/707072057e/

Kjær, Bjørg (2005). Børn og barndom på fritidshjem: et folkloristisk studie af fortolkning og forhandling om barnlig identitet. Diss. Göteborg: Göteborgs Univ.

Ihrskog, Maud (2007) Kompisar och kamrater. Barn och ungas villkor för relationsskapande i vardagen. Akademisk avh. Växjö: University press.

http://www.avhandlingar.se/avhandling/1621b9941f/

Falkner, Carin (2007) Datorspelande som bildning och kultur: en hermeneutisk studie av datorspelande. Avhandling Örebro: Örebro universitet.

http://www.avhandlingar.se/avhandling/7623a2190a/

Klerfelt, Anna (2007) Barns multimediala berättande: en länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik. (Göteborg Stu­dies in Educational Sciences). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17189/5/gupea_2077_17189_5.pdf

Siljehag, Eva (2007). Igenkännande och motkraft: förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken: en deltagarorienterad studie. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A197801&dswid=-8487

Øksnes, Maria (2008). “Hvis det er noe vi ikke får lov til, så sniker vi oss til det!”: perspektiver på fritid og barns muligheter til å skape alternative fluktlinjer. Diss. Trondheim: Univ., 2008.

Dahl, Marianne (2011) Barns sociala liv på fritidshemmet. En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter. Licenciatavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. http://www.avhandlingar.se/avhandling/8199a7003e/

Pálsdóttir, Kolbrún Þ. (2012) Care, learning and leisure: the organisational identity of after-school centres for six-to nine-year old children in Reykjavík. Diss. Reykjavík: University of Iceland.  http://hdl.handle.net/1946/16754

Andersson, Birgit. (2013) Nya fritidspedagoger – i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer. Diss. Umeå: Umeå universitet.

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:603114/FULLTEXT02

Dahl, Marianne. (2014)  Fritidspedagogers handlingsrepertoar: pedagogiskt arbete med barns olika relationer. Diss. Kalmar: Linnéuniversitetet. http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:755038/FULLTEXT01.pdf

Kane, Eva (2015) Playing practices in school-age childcare An action research project in Sweden and England. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:851415/FULLTEXT01.pdf

Lager, Karin (2015). I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling: en policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/40661

Andishmand, Catarina. (2017). Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden. (Göteborg Stu­dies in Educational Sciences). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52698

Magister- och mastersarbeten mm (tidsföljd)

Ljusberg, Anna-Lena (2002). Fritidshemmet som arena för formellt och informellt lärande. Magisteruppsats. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.

http://www.specped.su.se/polopoly_fs/1.41270.1320915509!/Ljusberg_nr_24.pdf

Bardon, Ingrid (2008)”På fritids tänker man inte på att man lär sig saker”. Lärande på fritidshem. Magisteruppsats. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.

http://www.uppsatser.se/uppsats/a8ec9f60a0/

Elofsson, Niklas. (2008). Lärande i fritidshem. Magisteruppsats i lärande. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.

http://www.uppsatser.se/uppsats/17a63e4432/

Wetterblad, Per (2012) Leken som grogrund för lärande. Aspekter på lek inom fritidshemmets verksamhetsområde. Utvecklingsarbete. Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan, artikel 5/2012.

http://www.skolporten.se/app/uploads/2012/06/Leken-som-grogrund-f%C3%B6r-l%C3%A4rande_4.pdf

Blennerhed, Carin (2013) Fritid i fritidshem. En etnografisk studie kring beskrivningar av meningsfull fritid, fritidshemmets innehåll och meningserbjudanden. Magisteruppsats. Göteborg: Göteborgs universitet, Inst. för pedagogik, kommunikation och lärande. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35506

Bengtson Carlström, Helen (2013). Talet om barn, föräldrar och professionalitet i det mångkulturella fritidshemmet. Masteruppsats. Kalmar Växjö: Linnéuniversitetet. http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:681133/FULLTEXT01.pdf

Panahi Tabrizi, Farzin (2014) Konstruktionen av fritidshemsbarnet. Magisteruppsats. Gävle: Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi. urn:nbn:se:hig:diva-16299

Hammarsten, Maria (2014). Fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade platser utomhus kring fritidshem. Masteruppsats. Linköping: Linköpings universitet. http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A765450&dswid=1992

Rapporter mm (tidsföljd)

Skolverket (2000). Finns fritids?: en utvärdering av kvalitet i fritidshem. Rapport 186. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=598

Johansson, Inge och Ljusberg, Anna-Lena (2004). Barn i fritidshem. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm. (Individ, omvärld och lärande/Forskning Nr 21)

http://www.specped.su.se/polopoly_fs/1.46264.1320915528!/IOL_Forskning_21.pdf

Parling, Britt Marie. (2006). När intresse blir kunskap: fritidspedagogikens mål och medel. Stockholm: Lärarförbundet. https://test.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/81fd9969356536f5c1256e5a003339b3/97662F996C865662C12570AF0000A404/$file/Nar_intresse_blir_kunskap.pdf

Skolinspektionen. (2010) Kvalitet i fritidshem. Kvalitetsgranskning. Rapport nr 2010:3. http://www.skolinspektionen.se

Berg, Harry m fl (2011). Att gestalta och förstå demokratiska värderingar i fritidshemmets arbete. Något om innehållet i och principer för pedagogiskt arbete i Gävles fritidshem. FoU-rapport nr 39. Gävle: Högskolan i Gävle

http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:503777

Lärarförbundet (2011). Lära, leva, utvecklas: aspekter på fritidspedagogik och lärande. Stockholm: Lärarförbundet.

https://www1.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webDescription/2BDDCBF7D5702C7FC125788B004EFCA4/$file/Lara%20leva%20utvecklas_december_2012.pdf

Falkner Carin & Ludvigsson Ann (2012) God kvalitet i fritidshem. Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa. Malmö: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d9800084240/God+kvalitet+i+fritidshem_LudvigssonFalkner.pdf

Lorentzi, Ulrika. (2012). Har någon sett Matilda? [Elektronisk resurs]: vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara: rapport. Stockholm: Kommunal

http://www.kommunal.se/PageFiles/136700/Rapport%20Har%20n%C3%A5gon%20sett%20Matilda.pdf

Plantenga, J. & Remery, C. (2013) Childcare services for school age children. A comparative review of 33 countries.  Luxembourg: Publications Office of the European Union.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130910_egge_out_of_school_en.pdf

Forskningsöversikter, kunskapsöversikter

Torstenson-Ed, Tullie. & Johansson, Inge. (2000). Fritidshemmet i forskning och förändring: en kunskapsöversikt. Stockholm: Statens skolverk.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=597

Klerfelt, Anna. (2002). Var ligger forskningsfronten?: 67 avhandlingar i barnpedagogik under två decennier, 1980-1999. Stockholm: Skolverket.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=936

Persson, Sven. (2008). Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Stockholm: Vetenskapsrådet.

https://publikationer.vr.se/produkt/forskning-om-villkor-for-yngre-barns-larande-i-forskola/

Skolverket (2011) Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2729

Klerfelt, A. & Haglund, B. (2014). Presentation of Research on School-Age Educare in Sweden. International Journal for Research on Extended Education.  2 (1), 45–62.

Falkner Carin & Ludvigsson Ann (2016) Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt. Malmö: SKL och Kommunförbundet Malmö. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033918/FULLTEXT01.pdf

Äldre småtexter

Englund, A-L & Johansson, I. (1983). En ny yrkesgrupp växer fram – en studie kring fritidspedagogutbildningen i Sverige. CD-uppsats i sociologi, Högskolan i Örebro.

Johansson, Jan Erik. (1986). Från arbetsstuga till fritidshem: ett bidrag till fritidshemmets historia: [kompletterande material till det pedagogiska programmet för fritidshem]. (1. uppl.) Stockholm: Liber/Allmänna förl.

Socialstyrelsen (1988) Pedagogiskt program för fritidshem. Allmänna råd från socialstyrelsen. Stockholm; Allmänna förl. http://www.skolverket.se/publikationer?id=335

Jansson, Anders. (1992). Fritidshemsvardag: en studie av pedagogiskt vardagsarbete i fritidshem. Stockholm: Socialförvaltningen. FoU-byrån.

Flising, B. (1995). Samverkan skola-skolbarnsomsorg: en utvärdering. SoS-rapport 1995:12. Stockholm: Fritzes.

Handböcker, böcker av och för praktiker

Andersson, Lars. (2011). Fritidshem: vägledning – pedagogiskt förhållningssätt. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur

Eklund, Åsa. (2011). Fritidshem: handboken: planering och utvärdering. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur i samarbete med UR.

Bergkvist, Jessica. & Fuhrman, Helena. (2011). Fritidshem – inspiration: meningsfull verksamhet. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur i samarbete med UR.

Bengts, Marie & Gårdsäter, Helena (red.) (2012). Fullt av lek: om att ge utrymme för skolbarns lek. Stockholm: Lärarförbundets förlag

Nordin, Hadar (2013) Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament?! Lund: Studentlitteratur.

Lindekvist, Anna-Lena (2013). Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer. Stockholm: Natur & Kultur.

Schröder, Margareta & Tuisku, Jarko. (2015). Fritidshemmets uppdrag: ett helhetsperspektiv på elevens utveckling och lärande. Stockholm: Liber.

Osswald, Helena (2015). Utomhus: få det att fungera. Stockholm: Natur & Kultur.

Hedlund, Stina & Malmsten, Linnea (2016). Fritidshem IKT – möjligheter och utmaningar. Stockholm: Natur & Kultur.