Reaktion på artikel i Arbetarbladet

Denna skrämmande artikel från Arbetarbladets websida om situationen på Sandvikens fritidshem fick oss på fritidspedagogik.se och många andra att reagera kraftigt. Resultatet blev en insändare som publicerats på samma tidnings debattsida.

Det är med bestörtning vi läser Arbetarbladets rapport (6/6) om situationen på fritidshemmen i Sandviken. Frågan vi ställer oss är hur ansvariga poliktiker inför sina väljare, anställda, men inte minst föräldrar kan försvara den vårdslöshet som barnen och personalen på fritids hanteras med.

Om det inte stått klart tidigare kan vi informera berörda parter om att skollag och läroplan även omfattar fritidshemmen. Kraven har med de nya bestämmelserna skärpts inom hela skolväsendet, vilken fritidshemmet är en del av.

Lagar som säger att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, med krav som uppfyller även arbetsmiljöns lagstiftning. Huvudman ska se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Huvudmannen ska se till att elevgruppen har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.

Detta är vad lagen säger. Från vad som går att utläsa av artikeln har kommun- och skolledning uppenbarligen enbart utgått ifrån sina egna behov och vänt barnen ryggen. Hur motiverar man sin tolkning av gällande lagar och paragrafer?

Vi anser att Sandvikens invånare har rätt att få veta hur man från ansvarigt håll resonerat.
Många verkar inte blivit informerade om vad de rätteligen kan kräva av en verksamhet de faktiskt betalar avgift för.

Mikael Andersson
Hadar Nordin
Andréas Nyberg
redaktionen på fritidspedagogik.se

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*