10 år senare…

År 2008 presenterades en statlig offentlig utredning (SOU 2008:52) även kallad “Legitimation och skärpta behörighetsregler”. Denna utredning gjordes av Jörgen Ullhagen som för övrigt är far till Liberalen (tidigare Folkpartiet) Erik Ullenhag.

Direktiven för utredningen innebar att “Förskolan och fritidshemmet, med förskollärare och fritidspedagoger, ska ingå i de överväganden som görs.”

 

I utredningen framkommer följande:

“Den klart dominerande uppfattningen var att det är bra att ett auktorisationssystem införs, eftersom det kan bidra till att garan- tera kvaliteten för barn och elever, höja statusen och göra lärar-, förskollärar- och fritidspedagogyrkena attraktivare än i dag.”

“Den mest framträdande bilden var att ett auktorisationssystem bör omfatta lärare på samtliga nivåer i skolan samt förskollärare och fritidspedagoger”

“Bland de intervjuade rådde stor enighet om att det bör införas en bred auktorisation. Med detta avsågs att samtliga lärare, förskollä- rare och fritidspedagoger som lever upp till de krav som ställs bör ha möjlighet att bli auktoriserade eller legitimerade i ett första steg.”

“En vanlig uppfattning vid intervjuerna var att lärare på alla nivåer, förskollärare och fritidspedagoger bör omfattas av ett auktorisationssystem och det framhölls som viktigt att det finns karriärvägar för samtliga yrkeskategorier.”

I slutet på utredningen kommer en, i sammanhanget,  lite märklig referens. Nämligen en artikel ur Dagens Nyheter: “I en artikel i Dagens Nyheter den 18 mars 2008 redovisade partiledarna för de fyra regeringspartierna regeringens planerade satsningar på förskolan […] Även förskollärare föreslås därför omfattas av ett legitimationssystem. Däremot kvarstår otydligheten när det gäller fritidspedagoger varför denna grupp enligt mitt förslag inte ska omfattas av ett legitimationssystem.”

I en 311 sidor lång utredning framkommer viss tveksamhet till ett legitimerande av fritidspedagogen. Men i såväl fältstudier som i allmän analys av utredningen står det ganska klart att fritidspedagoger borde omfattas av den reform som skulle laseras 2011.

2008 presenterades en statlig offentlig utredning (genomförd av regeringen Reinfeldt 2006-2010) framkommer en tydlig bild av att fritidspedagoger skall innefattas av ett auktorisationssystem (legitimation.)

2011 lanseras behörighetsförordningen och legitimationsreformen.

2013 kommer den första förändringen i förordningen där fritidspedagogoer återfår rätten att ansvara för undervisningen i fritidshem (dock utanför legitimationsreformen).

Idag 20170608 kom utredaren Björn Åstrands delbetänkande ”Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola” och utredningen ”En bättres skola genom mer attraktiva skolprofessioner”. Ett av förslagen är att alla fritidspedagoger, även de med äldre utbildningar utan skolämnen i examen, ska kunna söka och få legitimation från 1 juli 2018.

Så, drygt 10 år efter Ullenhags utredning med stöd från Åstrands delbetänkande kommer denna kantrade båt på rätt köl igen.

Åstrand skriver i sammanfattningen: “Utredningen föreslår att en äldre examen på högskolenivå avsedd för arbete enbart i fritidshemmet ska vara behörighetsgivande och ensamt kunna ligga till grund för legitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet.”

Vidare förslår Åstrand att begreppet “fritidspedagog” bör tas bort från författningstexter och istället inkluderas i begreppet “legitimerade lärare”.

Vilka konsekvenser kommer förslaget att få?

För staten menar Åstrand att fler examina kommer att vara behörighetsgivande och därmed kunna ligga till grund för beslut om legitimation och behörighet. Han ser också möjliga positiva effekter för jämställdheten då 75% av de fritidspedagoger som berörs är kvinnor.

Jag anser att utredningen förslag är en rättelse. Möjligen en upprättelse. Vilka konsekvenser det kommer att få för den enskilde fritidspedagogen? Inte så stora, om jag får gissa.

Jag antar att den gamla facebookgruppen “Fritidspedagoger kräver lärarlegitimation” går i graven alldeles snart.Vi har vettigare saker att diskutera nu. Jag röstar för professionsutveckling.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*